Služby zamestnanosti zamerané na znevýhodnenú skupinu uchádzačov o zamestnanie – osoby nad 50 rokov

máj 25 2015

Abstrakt: V posledný rokoch sme zaznamenali zvýšený záujem o demografické zmeny, ktoré nastávajú v našej spoločnosti. Tieto zmeny sa týkajú starnutia ľudskej populácie a sú determinované klesajúcou pôrodnosťou a rastúcou dlhovekosťou obyvateľstva. To sa zvýraznilo najmä po nástupe a rozvoji modernizačnej doby. Počas uplynulých 50 – tich rokov aj populácia Slovenska zaznamenala poznačenie zmenami súvisiacimi s početným aj proporcionálnym nárastom zastúpenia seniorov. (1) Priemerný vek populácie vzrástol a priemerný vek človeka sa predĺžil o dvadsať rokov. Podiel seniorov sa zdvojnásobil, čo má značný vplyv na jednej strane na štruktúru obyvateľstva na druhej strane aj na zloženie trhu práce a ekonomiku krajiny a jej hospodársku prosperitu. (2)
Kľúčové slová: Služby zamestnanosti. Aktívne opatrenia na trhu práce. Znevýhodnený uchádzač o zamestnanie. Starnutie. Trh práce.

Úvod

Dňa 18.03.2015 bol v Bruseli vypracovaný pracovný dokument útvarov Komisie: Správa o krajine – Slovensko 2015 (SWD(2015) 44 final/2). Môžeme súhlasiť s tvrdením v spomínanom dokumente, že pretrvávajúcim problémom na Slovensku je dlhodobá nezamestnanosť. Nezamestnanosť dosahujúca mieru 13% stále predstavuje vysokú úroveň a to aj napriek skutočnosti, že v roku 2014 došlo k nárastu zamestnanosti obyvateľstva. „Pri pohľade do budúcnosti sa očakáva, že podmienky na trhu práce sa zlepšia v nadväznosti na to, ako bude dochádzať k oživeniu hospodárskej činnosti. Vzhľadom na štrukturálny charakter nezamestnanosti na Slovensku sa naďalej očakáva, že miera nezamestnanosti ostane v nasledujúcich rokoch nad úrovňou 12%“. (3) K hlavným dôvodom nepriaznivých výsledkov trhu práce patrí nízka zamestnanosť určitých skupín obyvateľstva. (4) Napriek výraznému pokroku, ktorý sa dosiahol počas posledného desaťročia, jedným z potenciálne nevyužitých zdrojov ostávajú starší pracovníci. Miera zamestnanosti výrazne vzrástla u starších pracovníkov (vo veku 55 – 64 rokov) z 24,6% v roku 2003 na 44% v roku 2013, napriek tomu stále je výrazne pod úrovňou EÚ – 28 (50,2% v roku 2013).

Úlohou služieb zamestnanosti je podporiť a pomôcť účastníkom na trhu práce. Môžeme si ich predstaviť ako systém nástrojov podpory a inštitúcií, ktoré pomáhajú účastníkom trhu práce napríklad pri hľadaní, zmene zamestnania, pri obsadzovaní voľných pracovných miest, ako aj pri uplatňovaní aktívnych opatrení na trhu práce. (5) „Právo služieb zamestnanosti je súčasťou sociálneho práva, je predmetom regulácie jeho podsystémov, teda právnej regulácie ľudských práv a základných slobôd a systémov pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia“. (6)

Služby zamestnanosti vznikli na základe podpory Medzinárodnej organizácie práce (Ženeva, 1919). Už v roku 1970 Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (Paríž) uviedla, že najvhodnejším nástrojom na vhodné fungovanie trhu práce sú verejné služby zamestnanosti. (7) Podľa dohovoru MOP z roku 1948 inštitúciu venujúcu sa službám zamestnanosti by mal mať každý štát. Ich prioritnou náplňou je udržať plnú zamestnanosť a plné využite výrobných zdrojov s pomocou všetkých súkromných aj verejných aktérov na trhu práce. (8)

V Slovenskej republike služby zamestnanosti upravuje osobitný pracovnoprávny predpis, ktorým je zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Každý občan, ktorý chce, môže pracovať a hľadá si zamestnanie má právo na prístup k zamestnaniu. Takýto občan má zároveň právo na služby podľa zákona o službách zamestnanosti. Tieto služby sú upriamené na pomoc a podporu uľahčenia vstupu a udržania občana na trhu práce, ktoré ponímajú aj znevýhodneného uchádzača o zamestnanie minimálne počas šiestich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Práva sa občanovi zaručujú bez akýchkoľvek obmedzení v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a zákazom diskriminácie aj z výslovne uvedeného dôvodu veku. (9) Služby zamestnanosti sa presadzujú s dôrazom na princíp rovnosti príležitostí. Pri dôslednom zabezpečovaní zákazu diskriminácie a pri striktnom dodržiavaní zásady rovnakého zaobchádzania (10) sú tieto služby podľa zákona o službách zamestnanosti poskytované:

 • ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny,
 • úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny,
 • právnickými a fyzickými osobami, ktoré vykonávajú sprostredkovanie zamestnania, poskytujú poradenské služby, ale aj uplatňujú jednotlivé aktívne opatrenia na trhu práce; túto činnosť vykonávajú na základe predchádzajúcej písomnej dohody s ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny alebo na základe partnerstva,
 • právnickými a fyzickými osobami, ktoré vykonávajú sprostredkovanie zamestnania za úhradu,
 • agentúrami dočasného alebo podporného zamestnávania. (11)

Politika zamestnanosti a sociálna politika sa v súčasnosti v rámci Európskej únie presadzujú v rámci stratégie Európa 2020. (12) Stratégia by mala zaistiť hospodársky rast s nutnosťou prihliadnutia na budovanie inteligentného, inkluzívneho a udržateľného hospodárstva. Tieto priority majú pomôcť členským štátom Európskej únie aj samotnej Európskej únii docieliť vyššiu mieru zamestnanosti, produktivity a sociálnej súdržnosti. (13)
Slovenská republika v rámci implementácie stratégie Európa 2020 sa snaží zvýšiť účasť znevýhodnených uchádzačov na trhu práce, vrátane starších osôb na trhu práce a to tak, aby sa do roku 2020 dosiahla 72% zamestnanosť osôb vo veku od 20 do 64 rokov. Avšak podľa pracovného dokumentu útvarov Komisie: Správa o krajine – Slovensko 2015 (SWD(2015) 44 final/2) služby zamestnanosti majú u nás nedostatočné kapacity na poskytovanie individuálnych služieb. Osobitne pre tú skupinu osôb, ktorá je od trhu práce vzdialená najviac. Na Slovensku k 31.12.2014 bolo z celkového počtu 373.754 uchádzačov o zamestnanie 24,7% uchádzačov o zamestnanie vo veku nad 50 rokov. Oproti roku 2013 ide o medziročný nárast o 1.061 osôb (percentuálny podiel vzrástol o 0,3 percentuálneho bodu). (14)

Znevýhodnený uchádzač o zamestnanie

V Slovenskej republike predstavuje značne heterogénnu kategóriu riziková skupina občanov, kde subsumujeme aj staršie osoby. Odkaz na túto skupinu na trhu práce nachádzame v zákone č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tento zákon v § 8 vypočítava znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, medzi ktorými je zaradený aj občan starší ako 50 rokov veku. (15)
Znevýhodneného uchádzača o zamestnanie charakterizuje jeho vek, dĺžka nezamestnanosti, nedostatok praxe, zdravotný stav, rodinné dôvody, strata schopností pre doterajšie zamestnanie atď. Pod vplyvom týchto charakteristík sa osoba ťažšie uplatňuje na trhu práce a stáva sa menej atraktívnou pre zamestnávateľa, preto je potrebné tejto rizikovej skupine osôb venovať zvýšenú starostlivosť. (16)

Definícia znevýhodneného uchádzača o zamestnanie však nevylučuje to, že pri jednej osobe dochádza ku kumulácii viacerých znevýhodnení. (17) Rizikovú skupinu môžeme dokumentovať nasledovnými údajmi:

 • čelí vysokému riziku dlhodobej nezamestnanosti,
 • má všeobecne nižšie zárobky zo zamestnania,
 • je častejšie zamestnávaná v neštandardných zamestnaniach – pracovný pomer na dobu určitú, pracovný pomer na kratší pracovný čas alebo dohody vykonávané mimo pracovného pomeru,
 • stáva sa častejšie obeťou diskriminácie, aj viacnásobnej,
 • s nízkym vzdelaním je najčastejšie vylučovaná z trhu práce atď. (18)

Riziková skupina akou sú znevýhodnení uchádzači o zamestnanie vo veku 50 rokov a viac síce zaznamenala v posledných rokoch zvýšenú ekonomickú aktivitu, ale toto zvýšenie môžeme pripísať najmä predĺženiu dôchodkového veku. Bez vplyvu rozsiahlej reformy dôchodkového systému v roku 2003 a zvýšenie veku odchodu do dôchodku na 62 rokov (19) by k vzrastu ekonomickej aktivity tejto skupiny obyvateľstva s najväčšou pravdepodobnosťou nedošlo. (20)

Politiky trhu práce

Súbor opatrení pre spoluvytváranie podmienok na dynamickú rovnováhu na trhu práce, takto by sme mohli vymedziť politiku zamestnanosti. Slúžiť má na efektívne využitie pracovných síl pre trh práce (21) a usilovať sa o harmóniu medzi ponukou a dopytom na trhu práce. (22) Prostredníctvom nástrojov politiky trhu práce v zmysle zákona č. /2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uskutočňuje podpora a pomoc pri začleňovaní osôb, vrátane znevýhodnených skupín osôb na pracovné miesta na trh práce, nevynímajúc starších ľudí. Politiky trhu práce môžeme definovať ako súbor činností, foriem, nástrojov a opatrení, ktoré sa majú uplatňovať v službách zamestnanosti. Tvorbu politiky trhu práce garantuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Jeho úlohou v rámci politiky trhu práce je určovať jej ciele a priority s celoštátnou pôsobnosťou v súlade so zámermi hospodárskej a sociálnej politiky. V rámci tejto právomoci MPSVR SR prijalo aj východiskový materiál za oblasť práv starších osôb k Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike. (23)

Politiky trhu práce diferencujeme na:
Pasívnu politiku trhu práce – historicky staršia forma politiky trhu práce tvorí súhrn programov zameraných na udržanie príjmu nezamestnaných osôb (napr. dávka v nezamestnanosti),
Aktívnu politiku trhu práce – historicky mladšia forma politiky trhu práce, ktorú tvorí súhrn programov zameraných na zlepšenie prístupu nezamestnaných k trhu práce a pracovným miestam a na efektívne fungovanie trhu práce. (24) Cieľom je uľahčiť a urýchliť prechod do práce osobám, ktoré sú ohrozené nezamestnanosťou a tým, ktorí sú už nezamestnaní pred dlhodobou nezamestnanosťou. Aktívnu politiku tvorí súbor špecifických programov, ktoré majú udržiavať schopnosť ľudí pracovať a nájsť si svoje miesto na trhu práce. Zákon o službách zamestnanosti vymedzuje základné služby aktívnej politiky trhu práce ako sprostredkovanie vhodného zamestnania, (25) odborné poradenské služby, vzdelávanie a príprava pre trh práce, podpora vytvárania pracovných miest.

Na Slovensku sa politiky trhu práce nevyhodnocujú z hľadiska ekonomických nákladov alebo spoločenských prínosov. (26) Správa o krajine, Slovensko 2015 však priniesla informáciu, že „celkové výdavky na aktívne politiky trhu práce zostávajú relatívne nízke a to najmä v oblasti poskytovania kvalitnej odbornej prípravy. Niektoré zainteresované strany sa domnievajú, že s využívaním aktívnych politík trhu práce je spojené pomerne veľké administratívne zaťaženie a poukazujú na nedostatočnú podporu zo strany verejných služieb zamestnanosti pred poskytnutím aktívnych politík trhu práce, počas ich poskytovania a po ňom. Zamestnávatelia na Slovensku hlásia nedostatok kvalifikovaných pracovníkov, no účasť dospelých na aktivitách celoživotného vzdelávania je jednou z najnižších v EÚ a od roku 2011 sa dokonca znížila“. (27)

Na dosiahnutie cieľa služby zamestnanosti používajú niekoľko nástrojov. V sumáre služby zamestnanosti zabezpečujú asistenciu nezamestnaným a ľuďom, ktorí hľadajú prácu pre vstup / návrat na trh práce, organizovanie trhu práce (tak, aby voľné pracovné miesto bolo obsadené najvhodnejším uchádzačom a vzdelávanie zodpovedalo aktuálnym potrebám trhu práce), formuláciu a uplatňovanie nástrojov na vytváranie nových pracovných miest. (28)

Aktívne opatrenia zamerané na staršie osoby podľa právnej regulácie služieb zamestnanosti

Aktívne opatrenia na trhu práce by mali napĺňať cieľ, ktorým je zvyšovanie miery zamestnanosti starších ľudí. Ako sme už spomenuli pracovná sila na Slovensku bude menej početná v porovnaní so súčasnosťou. Je nevyhnutné, aby sa na to myslelo už v predstihu a prispôsobil sa tomu aj trh práce a jeho fungovanie. „Vo vyspelých krajinách k najčastejšie používaným nástrojom služieb zamestnanosti pre starších zamestnancov patrí dotovanie miezd a pracovných miest, kariérne poradenstvo, celoživotné vzdelávanie a programy reintegrácie nezamestnaných (tzv. generačné pakty). Je vhodné implementovať tieto programy aj v SR“. (29)
Môžeme len konštatovať, že zákon o službách zamestnanosti poskytuje aktívne opatrenia pre zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie akými sú osoby staršie ako 50 rokov. Nástroje aktívnych opatrení na trhu práce sú zamerané aj na pomoc rozvoju podnikania a podporujú vytváranie nových pracovných miest, udržiavanie pracovných miest.

Konkludujeme, že jednotlivé aktívne nástroje na podporu uplatnenia starších občanov na trhu práce poskytovaných podľa zákona o službách zamestnanosti môžeme rozčleniť podľa ich zacielenia na:
a) nástroje, ktoré smerujú k zvýšeniu zamestnateľnosti,
b) nástroje, ktoré zvyšujú zamestnanosť,
c) nástroje, ktoré podporujú udržiavanie existujúcich pracovných miest.
Aktívne opatrenia na trhu práce pri zamestnávaní sú orientované v rámci pozitívnej diskriminácie, aj na osobitné skupiny občanov, t. j. znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie ako aj na potenciálnych zamestnávateľov. (30)

Aktívne opatrenia na trhu práce zvyšujúce zamestnateľnosť

Nasledujúce vybrané nástroje sú prioritne upriamené na tú stránku trhu práce, ktorá má ponukový charakter. V prvom rade sa zameriavajú na potenciál budúcej pracovnej sily a na zvýšenie pracovnej mobility.
Medzi aktívne opatrenia na trhu práce zamerané na zvýšenie zamestnateľnosti znevýhodneného uchádzača o zamestnanie akým je aj osoba vo veku 50 rokov a viac patria napríklad:

 • náhrada časti cestovných výdavkov, ktoré majú priamy súvis s absolvovaním vstupného pohovoru alebo výberového konania u zamestnávateľa. Poskytujú sa aj pri účasti na skupinovom sprostredkovaní zamestnania (organizátorom je ústredie, úrad na území SR pre zamestnávateľa, aj pre zamestnávateľa z členského štátu EÚ). Cestovné výdavky musia byť vyššie ako štyri eurá. Náhrada sa poskytuje vo výške 70% z preukázaných cestovných výdavkov, najviac vo výške 35,- EUR (spolu za všetky cesty v jednom kalendárnom mesiaci). (31)
 • odborné poradenské služby sú zamerané na to, aby pomáhali riešiť problémy uchádzača o zamestnanie pri jeho pracovnom uplatnení. Slúžia na vytváranie súladu jeho osobnostných predpokladov s požiadavkami na výkon určitého zamestnania. Majú mať vplyv na rozhodovanie, správanie, sociálnu a pracovnú adaptáciu uchádzača o zamestnanie. Zabezpečujú ich úrady prostredníctvom individuálnych alebo skupinových foriem. Úrady poskytujú individuálne akčné plány, skupinové poradenské aktivity, výbery na vzdelávanie, zhodnotenie a určenie druhu vzdelávacej aktivity, psychologické poradenstvo a iné. (32)
 • vzdelávanie a príprava pre trh práce zahŕňa praktickú aj teoretickú prípravu uchádzača, ktorá je potrebná k jeho uplatneniu na trhu práce. Umožňuje uchádzačovi o zamestnanie získať nové zručnosti, vedomosti a schopnosti. Vzdelávanie a prípravu je možné realizovať dvomi formami a to vzdelávaním a prípravou zabezpečovanou úradom alebo z vlastnej iniciatívy uchádzača o zamestnanie. (33)
 • príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo samosprávny kraj slúži na udržanie pracovných návykov pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie (poberateľ dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k tejto dávke). Činnosť sa má vykonávať najviac počas 6 kalendárnych mesiacov v rozsahu najviac 20 hodín týždenne, možné je vykonávať ju aj opakovane počas ďalších 12 kalendárnych mesiacov. (34)
 • príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby, ktorého cieľom je získanie praktických skúseností uchádzača o zamestnanie pre potreby trhu práce. Dobrovoľnícka služba je vykonávaná v rozsahu 20 hodín za týždeň najviac počas 6 kalendárnych mesiacov. (35)

Aktívne opatrenia na trhu práce zvyšujúce zamestnanosť

Aj k stimulovaniu dopytu po pracovnej sile a tým k zvýšeniu zamestnanosti občanov slúžia aktívne opatrenia na trhu práce. Prostredníctvom týchto nástrojov sú poskytované príspevky pre zamestnávateľov a uchádzačov o zamestnanie na vytváranie nových pracovných miest. Podľa aktuálnej právnej úpravy – zákona o službách zamestnanosti k opatreniam zvyšujúcim zamestnanosť zaraďujeme:

 • príspevok na samostatne zárobkovú činnosť môže uchádzač o zamestnanie získať v prípade ak sa zaviaže, že túto samostatne zárobkovú činnosť bude vykonávať najmenej po dobu troch rokov. Činnosť je nevyhnutné vykonávať ako samostatne zárobkovo činná osoba podľa osobitného zákona, ktorým je zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov alebo ako samostatne hospodáriaci roľník v zmysle § 12a až 12e zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov. (36)
 • príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie slúži na úhradu časti ceny práce zamestnanca pre zamestnávateľa. Tento príspevok je poskytovaný nie uchádzačovi o zamestnanie, ale priamo zamestnávateľovi, ktorý na voľné pracovné miesto prijme do pracovného pomeru znevýhodneného uchádzača. Kumulatívne sa musia splniť dve podmienky, prvou je, aby uchádzač o zamestnanie bol vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny najmenej tri mesiace a druhú predstavuje to, že pracovný pomer musí byť uzatvorený v rozsahu minimálne polovice ustanoveného týždenného pracovného času. O príspevok písomne žiada zamestnávateľ. (37)
 • príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti je ďalším príspevkom poskytovaným priamo zamestnávateľovi úradom v obvode, ktorého zamestnávateľ vytvorí pracovné miesto. Úrad a zamestnávateľ uzatvárajú písomnú dohodu o poskytnutí tohto príspevku. O príspevok môže požiadať zamestnávateľ, ktorý prijme do pracovného pomeru na dobu určitú znevýhodneného uchádzača o zamestnanie – ak je vedený v evidencii viac ako 3 mesiace, má viac ako 50 rokov alebo nižšie ako stredné vzdelanie, ale aj iného znevýhodneného uchádzača o zamestnanie evidovaného na úrade práce viac ako 12 mesiacov. Dĺžka poskytovania je deväť kalendárnych mesiacov (nie je možné opakované poskytnutie počas dvoch rokov po skončení predchádzajúceho pracovného pomeru pre toho istého uchádzača). (38)
 • príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo na zriadenie chráneného pracoviska a na ich udržanie ak staršia osoba je súčasne osoba so zdravotným postihnutím môže ho úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytnúť zamestnávateľovi, ktorý na pracovné miesto príjme uchádzača so zdravotným postihnutím. (39)

K aktívnym opatreniam na trhu práce slúžiacim na podporu zvýšenia zamestnanosti by sme mohli zaradiť aj príspevok na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona o službách zamestnanosti, podľa § 57 zákona o službách zamestnanosti príspevok uchádzačovi o zamestnanie ako občanovi so zdravotným postihnutím na samostatne zárobkovú činnosť, podľa § 53a zákona o službách zamestnanosti príspevok na presťahovanie sa za prácou, podľa § 53d zákona o službách zamestnanosti príspevok na vytvorenie nového pracovného miesta alebo tiež § 50b zákona o službách zamestnanosti, ktorý upravuje integráciou znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v sociálnom podniku.

Aktívne opatrenia na trhu práce podporujúce udržiavanie existujúcich pracovných miest

Nasledovné nástroje aktívnych opatrení na trhu práce sa zameriavajú na udržanie zamestnancov a už existujúcich pracovných miest. Tieto aktívne opatrenia sú určené aj k predchádzaniu hromadného prepúšťania zamestnancov:

 • vzdelávanie a príprava pre trh práce zamestnanca, ktoré vykonáva zamestnávateľ a to pre svojich zamestnancov s cieľom ich pracovného uplatnenia. Príspevok poskytuje úrad zamestnávateľovi len v tom prípade, ak sa zaviaže, že bude zamestnancov zúčastnených na vzdelávaní zamestnávať aspoň po dobu ďalších 12 mesiacov alebo ak toto vzdelávanie slúži na predchádzanie, obmedzenie hromadného prepúšťania. (40)
 • príspevok na dochádzku za prácou sa poskytuje uchádzačovi o zamestnanie, ktorý bol pred vznikom pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace. (41) Dĺžka poskytovania príspevku na úhradu časti nákladov na dochádzku do zamestnania sa poskytuje maximálne na šesť mesiacov v sume najviac 135,- EUR mesačne (závisí od vzdialenosti trvalého, príp. prechodného pobytu a miesta výkonu práce uvedeného v pracovnej zmluve). (42)
 • príspevok na podporu udržania pracovných miest tento príspevok môže poskytnúť úrad práce, sociálnych vecí a rodiny tomu zamestnávateľovi, ktorý najmenej 3 mesiace pred podaním žiadosti o príspevok udržal pracovné miesta a to aj napriek vážnym a pretrvávajúcim prevádzkovým dôvodom. (43)
 • príspevok na dopravu do zamestnania sa poskytuje zamestnávateľovi na základe písomnej dohody. Ak zamestnávateľ zabezpečuje každodennú dopravu do a zo zamestnania pre svojich zamestnancov (doprava hromadnými dopravnými prostriedkami musí byť preukázateľne nevykonávaná alebo vykonávaná len v rozsahu, ktorý nepokrýva potrebu zamestnávateľa). (44)

Zákon o službách zamestnanosti upravuje aj ďalšie nástroje aktívnych opatrení na trhu práce určené na udržanie pracovných miest, napr.: § 53a finančná pomoc na podporu udržania zamestnanosti v malých alebo stredných podnikoch a v prípade ak je zamestnanec osobou so zdravotným postihnutím na udržanie pracovných miest môže slúžiť aj príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní podľa § 56a alebo príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu do zamestnania podľa § 60 zákona.

Za aktívne opatrenia na trhu práce podľa § 54 ods. 1 zákona o službách zamestnanosti považujeme aj národné projekty a programy, ktoré schvaľuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a realizuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny na zlepšenie postavenia uchádzačov o zamestnanie, projekty podporujúce rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti alebo pilotné projekty na overovanie nových aktívnych opatrení na trhu práce. Tieto aktívne opatrenia sú financované zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a spolufinancované zo štátneho rozpočtu. Financovanie môže byť pokrývané len zo štátneho rozpočtu, alebo z iných zdrojov. (45)

Záver

V závere môžeme konštatovať, že v roku 2013 bolo v rámci nástrojov aktívnych opatrení na trhu práce podporených 287.607 uchádzačov o zamestnanie. Z toho 8,81% predstavovali znevýhodnení uchádzači o zamestnanie vo veku 50 rokov a viac (25.340 osôb starších ako 50 rokov). Mierny nárast zaznamenávame v roku 2014 kedy s podporou aktívnych opatrení sa na trhu práce uplatnilo 25.574 osôb starších ako 50 rokov (t. j. o 234 osôb viac, 10,69%). (46)

Z vyššie uvedených skutočností vyplýva potreba dôsledného monitorovania jednotlivých aktívnych opatrení a ich účinnosti na zvyšovanie zamestnateľnosti, zamestnanosti a udržiavania už existujúcich pracovných miest vo vzťahu k znevýhodnenému uchádzačovi o zamestnanie akým je osoba vo veku 50 rokov a viac. Zákon o službách zamestnanosti prešiel rozsiahlou zmenou zákonom č. 96/2013 Z. z. s účinnosťou od 01.01.2013. Jeho cieľom bolo zvýšiť efektivitu aktívnej politiky trhu práce. Dôraz sa kládol najmä na skupinu znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.
Ako sme už uviedli zamestnanosť osôb starších ako 50 rokov sa v roku 2014 mierne zvýšila oproti roku 2013. Môžeme len potvrdiť, že bude zaujímavé sledovať ďalší vývoj zvyšovania zamestnanosti starších osôb prostredníctvom služieb zamestnanosti, ako aj ich ďalší vývoj a vplyv na štruktúru trhu práce vzhľadom na demografickú mapu spoločnosti.
Netreba pritom zabúdať, že zvýšiť efektivitu aktuálneho systému aktívnych opatrení na trhu práce je možné len vďaka zabezpečeniu lepšej koordinácie a komunikácie medzi inštitúciami, ktoré sú zodpovedné za ich implementáciu na trh práce.

Autor: JUDr. Barbora Mrúzová
Autorka je externá doktorandka na Katedre pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Zoznam bibliografických odkazov

(1) POTANČOKOVÁ, M. 2005. Starnutie populácie Slovenska. [online]. Bratislava: VDC Infostat. 2005. [cit. 2014.01.03.]. Dostupné na internete: http://www.infostat.sk/vdc/pdf/StarnutieVDC.pdf.
(2) Bližšie pozri: Spoločnosť pre všetky vekové skupiny. [online]. [cit. 2014.01.03.]. Dostupné na internete: http://www.silociary.sk/ElearningContent.aspx?id=10.
(3) Bližšie pozri: Pracovný dokument Útvarov Komisie, Správa o krajine, Slovensko 2015, {COM(2015) 85 final}. [online]. [cit. 04.02.2015].
Dostupné na internete: http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/cr2015_slovakia_sk.pdf.
(4) Vrátane Rómov. Existencia faktorov odrádzajúcich od práce pochádzajúcich z daňového systému a systému sociálnych dávok, slabej schopnosti verejných služieb zamestnanosti pomáhať najviac znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie a pomerne nízka vnútorná geografická pracovná mobilita.
(5)§ 11 ods. 1 zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
(6) TKÁČ, V. 2008. Základy práva a služby zamestnanosti: legislatívna príručka. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, 2008. s. 4.
(7) PHAN, T. – HANSEN, E. 2001. Public Employment Service in a Changing Labour Market. Ženeva: Medzinárodná organizácia práce. 2001. s. 1. ISBN 92 – 2 – 111388 – 4.
(8) HETTEŠ, M. 2013. Zamestnanosť a sociálna práca. Bratislava: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 2013. s. 21. ISBN 978 – 80 – 8132 – 089 – 7.
(9) § 14 ods. 1 a 2 zákona o službách zamestnanosti.
(10) TKÁČ, V. 2008. Základy práva a služby zamestnanosti: legislatívna príručka. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, 2008. s. 36.
(11) § 11 ods. 2 zákona o službách zamestnanosti.
(12) V rokoch 2000 a 2010 sa hovorilo o „lisabonskej agende“ politiky Európskej únie.
(13) Lisabonská zmluva má medzi svojimi cieľmi určenú aj „vysokú úroveň zamestnanosti“. Obsahuje samostatnú kapitolu o politike zamestnanosti (čl. 145 až 150). Európska únia aj členské štáty pracujú na rozvoji koordinovanej stratégie zamestnanosti a na podpore vyškolenej, pružnej pracovnej sily. V závislosti od hospodárskych zmien trhy práce reagujú tak, aby sa dosiahol spoločný cieľ vymedzený v Zmluve o Európskej únii.
HETTEŠ, M. 2013. Zamestnanosť a sociálna práca. Bratislava: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 2013. s. 33. ISBN 978 – 80 – 8132 – 089 – 7.
(14) Rada vlády SR pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie. Zasadnutie z 20.03.2015. Bod č. 4: Služby zamestnanosti pre starších zamestnancov a podpora rozvoja striebornej ekonomiky. [online]. [cit. 2015.04.26.]. Dostupné na internete: http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/rada-vlady-sr-....
(15) § 8 ods. 1 zákona o službách zamestnanosti.
Znevýhodnený uchádzač o zamestnanie: b) občan starší ako 50 rokov veku.
(16) VAGAČ, Ľ. 2011. Trh práce. Rizikové skupiny. Diskriminácia, teória, legislatíva a prax: štúdia napísaná v rámci Národného projektu Centrum sociálneho dialógu. Bratislava: Centrum vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, 2011. s. 7 – 8.
(17) Napr.: osoba staršia ako 50 rokov veku a dlhodobá nezamestnanosť, osoba staršia ako 50 rokov veku a nedostatočná sústavná príprava na povolanie, osoba so zdravotným postihnutím a staršia ako 50 rokov veku a mnoho iných.
(18) Tamtiež. VAGAČ, Ľ. 2011. Trh práce. Rizikové skupiny. Diskriminácia, teória, legislatíva a prax.
(19) § 65 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
(20) Tamtiež. VAGAČ, Ľ. 2011. s. 11.
(21) PONGRÁCZOVÁ, E. 2009. Politika zamestnanosti. In: RIEVAJOVÁ, E. a kol. 2009. Trh práce a politika zamestnanosti. Bratislava: EKONÓM, 2009. s. 231. ISBN 978 – 80 – 225 – 2878 – 8.
(22) JUSKO, P. – HALÁSOVÁ, R. 2012. Politika zamestnanosti. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2012. s. 46. ISBN 978 – 80 – 557 – 0339 – 8.
(23) Východiskový materiál za oblasť práv starších osôb k Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike. 2014. Bratislava: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, schválené uznesením Rady vlády Slovenskej republiky pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia č. 20 zo dňa 27. februára 2014.
Budúce verejné politiky musia rešpektovať určité princípy tvorby týchto politík – princíp dôstojnosti, nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania, princíp nezávislosti, princíp sebarealizácie, princíp starostlivosti, princíp solidarity, princíp subsidiarity a princíp účasti na správe vecí verejných.
(24) Bližšie pozri: Aktívna politika trhu práce. [online]. [cit. 2014.12.12.]. Dostupné na internete
http://www.epi.sk/odborny-clanok/Aktivna-politika-trhu-prace.aspx.
(25) § 15 zákona o službách zamestnanosti „Zamestnanie, ktoré zohľadňuje zdravotný stav občana, prihliada na niektorú z jeho kvalifikácií, odborné zručnosti alebo druh doteraz vykonávanej práce. Zamestnanie, v ktorom týždenný pracovný čas nie je kratší ako polovica z ustanoveného týždenného pracovného času. Občan si ho hľadá sám, za pomoci úradu alebo za pomoci právnickej osoby alebo fyzickej osoby podľa § 11 ods. 2 písm. b) až e)“.
(26) BALÁŽ, V. a kol. 2013. Národný projekt aktívneho starnutia. Stratégia aktívneho starnutia. Bratislava: Centrum vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, 2013. [online]. [cit. 2014.03.01.]. s. 18. Dostupné na internete:
http://www.cvmpsvr.sk/images/projekty/strategiaaktivnehostarnutia/NPSAS_....
(27) Bližšie pozri: Pracovný dokument Útvarov komisie, Správa o krajine, Slovensko 2015, {COM(2015) 85 final}. [online]. [cit. 2015.04.02.]. s. 17. Dostupné na internete:
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/cr2015_slovakia_sk.pdf.
(28) HETTEŠ, M. 2013. Zamestnanosť a sociálna práca. Bratislava: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 2013. s. 21. ISBN 978 – 80 – 8132 – 089 – 7.
(29) BALÁŽ, V. a kol. 2013. Národný projekt aktívneho starnutia. Stratégia aktívneho starnutia. Bratislava: Centrum vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, 2013. [online]. [cit. 03.01.2014]. s. 34.
Dostupné na internete: http://www.cvmpsvr.sk/images/projekty/strategiaaktivnehostarnutia/NPSAS_...
(30) TKÁČ, V. 2008. Základy práva a služby zamestnanosti: legislatívna príručka. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, 2008. s. 71 – 71.
(31) § 32 ods. 2 písm. d), ods. 13 – 15 zákona o službách zamestnanosti.
V roku 2014 sa náhrada cestovných výdavkov poskytla 245 osobám vo veku 50 rokov a viac (8,01% z celkovo poskytnutých).
(32) § 43 zákona o službách zamestnanosti.
V roku 2014 boli odborné poradenské služby poskytnuté 135.712 uchádzačom o zamestnanie, medziročne bol zaznamenaný pokles o 43.290 uchádzačov o zamestnanie.
(33) § 46 zákona o službách zamestnanosti.
V roku 2014 sa na vzdelávanie, ktoré zabezpečoval úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zaradilo 1.017 (t.j. 17.7% z 5.742 uchádzačov o zamestnanie) uchádzačov o zamestnanie starších ako 50 rokov. Vzdelávanie z vlastnej iniciatívy absolvovalo 191 uchádzačov starších ako 50 rokov (t.j. 20,1% zo 641 – celkového počtu uchádzačov o zamestnanie).
(34) § 52 zákona o službách zamestnanosti.
V roku 2014 bolo na túto aktivačnú činnosť zaradených 6.369 uchádzačov o zamestnanie vo veku 50 rokov a viac.
(35) § 52a zákona o službách zamestnanosti.
V roku 2014 bolo na dobrovoľnícku službu zaradených 1.344 uchádzačov o zamestnanie starších ako 50 rokov.
(36) § 49 zákona o službách zamestnanosti.
V roku 2014 sa kvôli poskytnutiu príspevku vytvorilo 2.712 pracovných miest, z čoho bolo vo výške 8,19% – 222 príspevkov poskytnutých občanom starším ako 50 rokov. Príspevok sa poskytol v celkovej sume 6.819.946,10 EUR pre všetky pracovné miesta.
(37) § 50 zákona o službách zamestnanosti.
V roku 2014 sa podarilo prostredníctvom tohto príspevku podporiť 871 pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie starších ako 50 rokov. Medziročne tento počet vzrástol o 75,3% (v roku 2013 497 pracovných miest).
(38) § 50j zákona o službách zamestnanosti
V roku 2014 podporených 1.782 uchádzačov o zamestnanie vo veku 50 rokov a viac.
(39) § 56 zákona o službách zamestnanosti.
Celkový počet uchádzačov o zamestnanie so zdravotným postihnutím starších ako 50 rokov umiestnených na takto vytvorené miesto bol v roku 2014 – 390, čo z celkového počtu predstavujú 40,88%.
(40) § 47 zákona o službách zamestnanosti.
Zamestnancov starších ako 50 rokov bolo prostredníctvom tohto aktívneho opatrenia na trhu práce v roku 2014 vzdelávaných 11.
(41) Netýka sa pracovných vzťahov založených dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
(42) § 53 zákona o službách zamestnanosti.
V roku 2014 bol tento príspevok poskytnutý 603 žiadateľom vo veku 50 rokov a viac.
(43) § 50k zákona o službách zamestnanosti.
(44) § 53b zákona o službách zamestnanosti.
(45) HETTEŠ, M. 2013. Zamestnanosť a sociálna práca. Bratislava: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 2013. s. 57. ISBN 978 – 80 – 8132 – 089 – 7.
(46) Rada vlády SR pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie. Zasadnutie z 20.03.2015. Bod č. 4: Služby zamestnanosti pre starších zamestnancov a podpora rozvoja striebornej ekonomiky. [online]. [cit. 04.26.2015]. Dostupné na internete:
http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/rada-vlady-sr-....