O projekte

Vedecko-odborný internetový časopis Projustice je venovaný problematike práva a spravodlivosti. Založený bol v roku 2012 a je dostupný pre širokú odbornú i laickú verejnosť.

Cieľovou skupinou časopisu Projustice sú jednak odborníci pôsobiaci v praxi v jednotlivých právnických profesiách (prípadne v príbuzných odboroch), jednak akademická verejnosť vrátane študentov študujúcich študijný program právo, a v neposlednom rade aj široká verejnosť vyhľadávajúca kvalifikované, no pritom zrozumiteľne a prístupne podané informácie o aktuálnych právnych a s právom súvisiacich spoločenských otázkach. Od roku 2020 sa časopis začal venovať aj bezpečnostným vedám.

V časopise je možné publikovať aj správy z vedeckých konferencií a iných odborných podujatí, ale aj správy o vydaní vedeckých a odborných monografií a iných publikácií, vrátane zverejnenia častí týchto publikácií (napríklad obal, titulný list, obsah, recenzné posudky). Publikovať možno aj informačné články o dianí a udalostiach v právnických profesiách a oznamy a upútavky na pripravované podujatia Súčasťou portálu je i kalendár podujatí.

Autormi článkov budú jednak predstavitelia akademickej obce – zamestnanci, doktorandi a prípadne aj študenti pôsobiaci na právnických fakultách v Slovenskej republike, jednak odborníci pôsobiaci v právnej praxi, či už sudcovia, advokáti, prokurátori, notári, exekútori, alebo právnici z iných právnických povolaní, prípadne funkcionári a zamestnanci orgánov verejnej správy.

Rok Počet publikovaných článkov
2013 32
2014 33
2015 23
2016 10
2017 12
2018 19
2019 7
2020 40

Údaje o časopise:

Názov časopisu: Projustice
Časopis je aktualizovaný týždenne.
ISSN 1339-1038

Nájdete nás aj na Facebooku: https://www.facebook.com/projustice.sk

Údaje o vydavateľovi:

Business Intelligence Club, o.z.
Kladnianska 1, 821 05 Bratislava - Ružinov
IČO: 42256020.
http://clubbusinessintelligence.sk/