O projekte

Vedecko-odborný internetový časopis Projustice je venovaný problematike práva a spravodlivosti. Založený bol v roku 2012 a je dostupný pre širokú odbornú i laickú verejnosť.

Cieľovou skupinou časopisu Projustice sú jednak odborníci pôsobiaci v praxi v jednotlivých právnických profesiách (prípadne v príbuzných odboroch), jednak akademická verejnosť vrátane študentov študujúcich študijný program právo, a v neposlednom rade aj široká verejnosť vyhľadávajúca kvalifikované, no pritom zrozumiteľne a prístupne podané informácie o aktuálnych právnych a s právom súvisiacich spoločenských otázkach. Od roku 2020 sa časopis začal venovať aj bezpečnostným vedám.

V časopise je možné publikovať aj správy z vedeckých konferencií a iných odborných podujatí, ale aj správy o vydaní vedeckých a odborných monografií a iných publikácií, vrátane zverejnenia častí týchto publikácií (napríklad obal, titulný list, obsah, recenzné posudky). Publikovať možno aj informačné články o dianí a udalostiach v právnických profesiách a oznamy a upútavky na pripravované podujatia Súčasťou portálu je i kalendár podujatí.

Autormi článkov budú jednak predstavitelia akademickej obce – zamestnanci, doktorandi a prípadne aj študenti pôsobiaci na právnických fakultách v Slovenskej republike, jednak odborníci pôsobiaci v právnej praxi, či už sudcovia, advokáti, prokurátori, notári, exekútori, alebo právnici z iných právnických povolaní, prípadne funkcionári a zamestnanci orgánov verejnej správy.

Rok Počet publikovaných článkov
2013 32
2014 33
2015 23
2016 10
2017 12
2018 19
2019 7
2020 40
2021 29
2022 38

Projustice vznikol v roku 2012 a má nasledovnú štatistiku návštevnosti (zdroj: Google Analytics):

Rok Počet návštevníkov Počet prečítaných článkov
2013 15 000 25 000
2014 38 000 54 000
2015 64 000 84 000
2016 52 000 65 000
2017 45 000 55 000
2018 32 000 41 000
2019 36 000 43 000
2020 56 000 68 000
2021 38 200 60 300
2022 38 400 59 600

Údaje o časopise:

Názov časopisu: Projustice
Časopis je aktualizovaný týždenne.
ISSN 1339-1038

Nájdete nás aj na Facebooku: https://www.facebook.com/projustice.sk

Údaje o vydavateľovi:

Business Intelligence Club, o.z.
Kladnianska 1, 821 05 Bratislava - Ružinov
IČO: 42256020.
http://clubbusinessintelligence.sk/