Občianske právo

Tranzícia a jej vplyv na rodinnoprávne vzťahy transrodových osôb

nov 14 2022

Transition and its impact on property and family relations

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá analýzou právneho postavenia trans ľudí v podmienkach Slovenskej republiky s dôrazom na tranzíciu a jej vplyv na rodinnoprávne vzťahy. Právna úprava tranzície je v podmienkach Slovenského práva minimálna, resp. obmedzuje sa na právnu úpravu zmeny mena, rodného čísla a antidiskriminačných predpisov, čo má vplyv na neexistenciu resp. nejednotnosť právnych ako aj medicínskych postupov v praxi. i
Kľúčové slová: majetok, manželstvo, pohlavie, rod, trans ľudia, tranzícia

Abstract: The paper deals with the analysis of the legal status of transgender persons in the Slovak Republic with an emphasis on the change of gender of these persons and the impact of this change on family relations. In Slovakia, there is no legal regulation of the process of transition, which results in inconsistent practices in both legal and medical procedures.
Key words: property, marriage, gender, gender, gender, trans people, transition

Uzavretie manželstva in articulo mortis

júl 5 2020

Marriage in articulo mortis

Abstrakt: 1 Manželstvo je právny inštitút, ktorý definuje status jeho zúčastnených subjektov nielen v oblasti súkromného, ale aj v oblasti verejného práva. Manželstvo možno uzatvoriť za dodržania zákonom stanovených predpokladov. Právna úprava uzavierania manželstva však prezumuje, že môže nastať situácia, kedy život aspoň jedného zo snúbencom bude ohrozený, teda jeho zdravotný stav bude tak závažný, že v prípade, ak by malo prísť k uzavretiu manželstva riadnou formou, snúbenec by sa obradu nedožil. Pre tieto prípady zákon o rodine umožňuje uzavretie manželstva zjednodušenou formou. Článok analyzuje právnu úpravu uzavretia manželstva v prípadoch priameho ohrozenia života aspoň jedného zo snúbencov (in articulo mortis), splnenie podmienok pre platnosť takto uzavretého manželstva, ako aj nedostatky právnej úpravy a súvisiace otázky.
Kľúčové slová: manželstvo, ohrozenie života, forma, náležitosti, svedkovia

Abstract: Marriage is a legal institute defining status of its subjects not only in the area of private law, but also in the area of public law. Marriage can be entered into in compliance with the conditions laid down by the law. However, the legal regulation of marriage presumes that there may be a situation where the life of at least one of the fiancés will be endangered, i.e. his state of health will be so serious that if the marriage were to be entered into properly, the fiancé would not live to take all the necessary steps. If this is the case, the Family Act allows for the conclusion of a marriage in a simplified form. The article analyses legal regulation of marriage conclusion in cases of direct threat to the life of at least one of the fiancés (in articulo mortis), meeting the conditions for the validity of such a marriage, as well as deficiencies of the legislation and related issues.
Key words: marriage, danger to life, form, terms, witnesses

The best interest of the child principle and the surrogacy motherhood

júl 4 2020

Abstract: Surrogacy is becoming more a common way of procreation not only for women and couples with medical conditions preventing them to conceive or to carry on pregnancy but for any other reasons. Incentives of the surrogate and the intended parents are clear from the beginning of their relationship. However, there is a child in the centre of this relationship, as the most vulnerable subject who is affected by the decisions of the adults without his own say. Irrespective of its attitude towards surrogacy, each country shall secure the rights and interests of the child born or child to-be-born to the surrogate. A general principle of the best interest of the child should be the leading principle in all decisions about the child. The paper focuses on the analysis of the best interest principle in general, in process of surrogacy, as well as on the assessing the principle during the surrogacy process in different countries.
Key words: surrogacy, child, the best interest principle

Abstrakt: 1 Náhradné materstvo sa stáva čoraz bežnejším spôsobom počatia dieťaťa nielen pre ženy a páry, ktoré majú zdravotné ťažkosti, ktoré im bránia otehotnieť alebo donosiť dieťa, ale aj z iných dôvodov. Úmysel náhradnej matky, ako aj objednávateľov podstúpiť proces náhradného materstva je zrejmý od začiatku ich vzťahu. V centre tohto vzťahu je však dieťa ako najzraniteľnejší subjekt, ktorý je ovplyvňovaný rozhodnutiami dospelých bez možnosti vyjadriť svoj názor. Každá krajina by však bez ohľadu na svoj postoj k náhradnému materstvu mala zabezpečiť náležitú ochranu práv a právom chránených záujmov dieťaťa, ktoré sa narodilo alebo ktoré sa malo narodiť v dôsledku zmluvy o surogácii. Princíp najlepšieho záujmu dieťaťa by mal byť hlavným princípom pri všetkých rozhodnutiach týkajúcich sa dieťaťa. Príspevok sa zameriava na analýzu princípu najlepšieho záujmu všeobecne, na proces náhradného materstva, ako aj na vyhodnotenie aplikácie tohto princípu v procese surogácie v rôznych krajinách.
Kľúčové slová: náhradné materstvo, dieťa, princíp najlepšieho záujmu dieťaťa

Pojmová hranica medzi vecnými právami a záväzkami

okt 17 2019

Terminological Boundary between the Law of Things and Law of Obligations

Abstrakt: Príspevok sa venuje teoretického rozlíšeniu pojmov vecné práva a záväzky. Oba tieto inštitúty patria do skupiny majetkových práv. Zatiaľ čo vecné práva sú právami absolútnymi a pôsobia erga omnes, záväzky pôsobia inter partes, a zaraďujú sa preto medzi práva relatívne. V rámci úvodnej časti príspevku sa venujeme aj rímskoprávnemu pôvodu oboch inštitútov. 1
Kľúčové slová: záväzkové právo, vecné právo, porovnanie

Abstract: The article focuses on the theoretical distinction between real rights and obligations. Both of these institutes form part of the wider group of property rights. While real rights are classified as absolute rights enforceable erga omnes, obligations have an inter partes effect and are categorized as relative rights. The introductory part of the article analyzes inter alia the foundations of both legal institutes in the Roman law.
Key words: Law of Obligations, Law of Things, comparison

Foto: Peter Senko (2018)Foto: Peter Senko (2018)

Nemajetková ujma pri poskytovaní veštenia a predpovedania budúcnosti

feb 3 2019

Nonprofit damage when providing insight and predicting the future

Abstrakt: Mágia, hypnóza, veštenie a okultizmus sa najmä v masmédiách stávajú čoraz častejšími. Vo väčšej miere sa rozvíja alternatívna medicína, prevteľovanie, údajné techniky zdokonaľovania sa a liečenia.1 V dobe, ktorá sa vyznačuje vysokým stupňom kultúry, vzdelania a poznania prírody nie je zriedkavosťou, že sa človek uchyľuje k využívaniu služieb veštcov. Je to najmä vtedy, ak človeka trápi vážny problém a vyhľadáva pomoc veštcov, ktorí svoje remeslo často vykonávajú pochybným spôsobom. Veštci využívajú nerozumnosť a úzkostlivú situáciu svojich klientov. Prehrešujú sa proti spravodlivosti, klamú a pozbavujú ľudí vzájomnej dôvery, a to tak, že veštec predpovedá napríklad rozpad manželstva, prípadne hádky a klient tomu dôveruje, čo skutočne spôsobí, že po čase dochádza k hádkam medzi manželmi a nakoniec až k jeho rozpadu.2 Cieľom tohto článku je poukázať na to, že aj pri poskytovaní veštenia a predpovedania budúcnosti sa môže stať, že pri nekalých praktikách veštcov, ktorí vykonávajú túto činnosť za účelom obohatenia sa nemusí vzniknúť len majetková ujma na strane klientov, ale aj ujma nemajetková, ktorá môže spôsobiť výrazný zásah do osobnostných práv fyzickej osoby.
Kľúčové slová: veštenie, predpovedanie budúcnosti, veštec, nemajetková ujma

Abstract: Alternate medicine, reincarnation, alleged techniques of improvement and healing are more developed. At a time that is characterized by a high degree of culture, education, and nature, it is not a rarity that people resort to the use of the service of the elders. This is especially the case if a person has a serious problem and seeks help from the people who often perform their craft in a dubious way. The people use the irreconcilability and anxiety of their clients. They overrule justice, deceive and deprive people of mutual trust, so that most predict, for example, the breakdown of marriage or quarrels, and the client trusts that what will actually cause quarrels between the husbands and eventually to its collapse. The purpose of this article is to point out that even when providing insights and predicting the future, it may happen that in the unfair practices of peasants who carry out this activity for enrichment, not only property damage on the part of clients may be incurred, but also non-pecuniary damage that can cause significant interference personal rights of a natural person.
Key words: fortune telling, predictions of the future, fortune teller, non-material damage

Nemajetková ujma a jej náhrada v ponímaní PETL a v kontexte judikatúry slovenských a českých súdov

dec 13 2018

Non-pecuniary damage and its compensation (damages) in the light of PETL and in contex of Slovak and Czech court’s decisions

Abstrakt: Článok sa zaoberá nemajetkovou ujmou a jej náhradou vo svetle právnej úpravy Princípov európskeho deliktného práva (PETL), ktoré sú síce „soft law“ dokumentom na európskej úrovni, avšak predstavujú významný základ pre budúcu harmonizáciu európskeho deliktného práva; PETL prinášajú trochu odlišný pohľad na nemajetkovú ujmu a jej náhradu oproti slovenskej právnej úprave. Zameriame sa aj na judikatúru slovenských a českých súdov, ktorá reflektuje teóriu PETL po praktickej stránke.
Kľúčové slová: nemajetková ujma, náhrada, Princípy európskeho deliktného práva

Abstract: The article deals with non-pecuniary damage and its compensation in the light of the Principles of European Tort Law (PETL), which are soft law document at European level but represent a significant basis for the future harmonization of European tort law; PETL brings a slightly different view of non-pecuniary damage and its damages over Slovak legislation. We also focus on the judgements of the Slovak and Czech courts, which reflect the theory of PETL on the practical side.
Key words: non-pecuniary damage, compensation, Principles of European Tort Law

Foto: Peter Senko (2018)Foto: Peter Senko (2018)

Zodpovednosť v občianskom práve

dec 13 2018

Liability in civil law

Abstrakt: Článok sa zameriava na pojem „zodpovednosť“. Hoci ide o pojem právnym jazykom často využívaný, jeho obsah nie je jednoznačný. Preto predstavíme štyri koncepcie, ktoré ponímajú pojem „zodpovednosť“, každá z iného uhlu pohľadu na jeho obsah a význam. Zároveň sa budeme venovať otázke vzniku zodpovednosti, resp. predpokladom vzniku zodpovednosti, jej predmetu a funkciám.
Kľúčové slová: zodpovednosť; štyri koncepcie, ktoré ponímajú pojem „zodpovednosť“; vznik zodpovednosti

Abstract: This article focuses on the term "liability". Although the term is often used by legal language, its content is not unambiguous. Therefore, we will present four concepts which deals with that term, each from a different point of view to its content and meaning. At the same time, we will speak of the origin of liability/assumptions of its origin, its subject and functions.
Key words: liability, four concepts which deals with term "liability", origin of liability

Foto: Peter Senko (2018)Foto: Peter Senko (2018)

Výkon práva na slobodu prejavu v nadväznosti na podmienky jeho obmedzenia

nov 22 2018

The right to freedom of expression and the conditions of its restriction

Abstrakt: Autor sa v príspevku zameriava na analýzu právnych prostriedkov obmedzenia garantovaného práva na slobodu prejavu. Osobitnú pozornosť venuje analýze vybraných rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva s cieľom identifikovať konkrétne argumentačné línie vysokej súdnej autority, rozhodujúcej aj v kontexte obmedzenia výkonu základného ľudského práva na slobodu prejavu. Cieľom príspevku je sprehľadniť výpočet zákonných obmedzení a ponúknuť odbornej právnickej obci ucelený pohľad na relatívnosť výkonu uvedeného základného ľudského práva.
Kľúčové slová: sloboda prejavu, výkon práva, obmedzenie, názor, verejné právo, súkromné právo, ochrana osobnosti, rozhodovacia prax.

Abstract: The author focuses on analysis of the legal means on restriction of the guaranteed right to freedom of expression. Particular attention is paid to the analysis of selected decisions of the European Court of Human Rights in order to identify the specific lines of argument of the High Judiciary, also in the context of limiting the exercise of fundamental human right to freedom of expression. The aim of the paper is to clarify the calculation of legal restrictions and to offer the professional legal community a comprehensive view of the relativity of that fundamental human right exercise.
Key words: freedom of expression, exercise of law, restriction, opinion, public law, private law, protection of personality, decision-making practice.

Foto: Peter Senko (2018)Foto: Peter Senko (2018)

Právo stavby a zásada superficies solo cedit z pohľadu českého práva

okt 25 2018

Building right and principle of superficies solo cedit from the point of view of Czech law

Abstrakt: Cieľom predkladaného článku je analýza práva stavby a s tým súvisiacej zásady superficies solo cedit z pohľadu českého práva. Tento článok je štrukturálne rozdelený do dvoch kapitol, ktoré sú následne členené do podkapitol. Prvá kapitola je venovaná právu stavby a nasledujúca kapitola obsahuje zásadu superficies solo cedit na území Českej republiky.
Kľúčové slová: stavba, právo stavby, superficies solo cedit

Abstract: The aim of article is analysis of the legal institution of building right and related principle of superficies solo cedit from the point of view of Czech law. Article is structurally divided into two chapters, which are subsequently divided into subchapters. First chapter is dedicated to description of the building right and following chapter consists of principle superficies solo cedit on the territory of Czech Republic.
Key words: building, building right, principle of superficies solo cedit

Foto: Peter Senko (2018)Foto: Peter Senko (2018)

Právo národa na sebaurčenie a jeho prejavy v unitárnom štáte

mar 16 2018

The right of the nation to self-determination and its manifestations in the unitary state

Abstrakt: Právo na sebaurčenie sa v súčasnosti dá dosiahnuť rešpektovaním práv národnostných menšín v kultúrnych sociálnych a jazykových oblastiach a politickou participáciou príslušníkov národnostných menšín na riešení otázok, ktoré sa danej menšiny týkajú, všetko striktne v hraniciach existujúceho štátu. Napriek tomu, že toto právo je zakotvené v medzinárodných dokumentoch, jeho aplikácia nie je vynútiteľná vzhľadom na to, že v súčasnosti neexistuje žiadny efektívny nástroj pre jeho vynútenie.
Kľúčové slová: sebaurčenie, externé právo na sebaurčenie, interné právo na sebaurčenie, separatizmus

Abstract: The right to self-determination can now be achieved by respecting the rights of national minorities in cultural social and linguistic areas and by the political participation of members of national minorities to address the minority issues, all within the boundaries of the existing state. Although this right is enshrined in international documents, its application is not enforceable because there is currently no effective means of enforcing it.

Key words: self-determination, the right to self-determination, the internal right to self-determination, separatism