Recenzia na zborník: Ekonomická kriminalita a jej hmotnoprávne, procesnoprávne a kriminologické aspekty

jan 24 2024

Bibliografické údaje k recenzovanému zborníku: MOKRÁ, I., SZABOVÁ, E., VRTÍKOVÁ, K. Ekonomická kriminalita a jej hmotnoprávne, procesnoprávne a kriminologické aspekty. Zborník príspevkov z odbornej vedeckej konferencie. Trnava: Vydavateľstvo TYPI UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS, 2023, 449 s. ISBN 978-80-568-0604-3 (on-line).

Katedra trestného práva a kriminológie Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave usporiadala v dňoch 19. až 20. septembra 2023 odbornú vedeckú konferenciu s názvom Ekonomická kriminalita a jej hmotnoprávne, procesnoprávne a kriminologické aspekty. Konferencia bola súčasťou stretnutia katedier trestného práva právnických fakúlt Českej a Slovenskej republiky, konala sa v malebnom Chateau Appony v Oponiciach a bola financovaná z projektu Vega č. 1/0162/21: „Implementácia európskych nástrojov proti praniu špinavých peňazí a na konfiškáciu príjmov z trestnej činnosti v podmienkach Slovenskej republiky“, a z finančných prostriedkov VÚC Nitra. Odbornými garantmi konferencie boli prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc. a doc. JUDr. Eva Szabová, PhD.

Výstupom z predmetného podujatia je recenzovaný zborník príspevkov s identickým názvom, aký mala samotná vedecká konferencia a jeho editormi boli doc. JUDr. Eva Szabová, PhD., vedúca Katedry trestného práva a kriminológie Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, JUDr. Karin Vrtíková, PhD., odborná asistentka uvedenej katedry a JUDr. Ivana Mokrá, denná doktorandka katedry. Elektronický zborník bol vydaný vydavateľstvom Typi Universitas Tyrnaviensis v decembri 2023 a má rozsah 449 strán, pričom je v elektronickej podobe dostupný na stránke Katedry trestného práva a kriminológie, konkrétne cez link: https://iuridica.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/katedry/tpak/zbo...

V predhovore sa k čitateľom prihovára doc. JUDr. Eva Szabová, PhD., vedúca Katedry trestného práva a kriminológie Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a zodpovedná riešiteľka vyššie uvedeného projektu Vega, z ktorého bola publikácia financovaná. Stotožňujeme sa pritom s tvrdením pani docentky, že problematika ekonomickej kriminality a predovšetkým boja proti nej patrí v súčasnosti k ústredným otázkam nielen trestného práva, ale vôbec celej spoločnosti. Osobitným problémom je v tomto kontexte tá skutočnosť, že spôsoby páchania ekonomickej trestnej činnosti sú čoraz sofistikovanejšie, pričom sa predmetná kriminalita neustále viac a viac internacionalizuje a prerastá ju činnosť organizovaných a zločineckých skupín. Tie následne prenikajú stále v zásadnejšej miere aj do sféry verejného sektora, ktorý je mimoriadne lukratívny z hľadiska možných ziskov. Doc. Szabová poukazuje na to, že v aplikačnej praxi dochádza k výskytu mnohých pálčivých problémov, ktoré znemožňujú zásadnejšie využívanie nástrojov určených na zaistenie a následnú konfiškáciu predmetných výnosov. Na druhej strane potom pranie špinavých peňazí narúša integritu, stabilitu a povesť finančného sektora a ohrozuje vnútorný trh a vnútornú bezpečnosť. Na tieto dynamické zmeny reagoval aj slovenský zákonodarca v posledných novelách trestných kódexov, ktorých cieľom bolo zjednodušiť orgánom činným v trestnom konaní vyšetrovanie tejto často veľmi zložitej trestnej činnosti a rovnako aj vyhľadávanie a zaisťovanie výnosov, ktoré sú ňou generované. Správne poukazuje napokon na potrebu multidisciplinárneho skúmania ekonomickej kriminality, teda nielen jej trestnoprávnych a trestno-procesných aspektov, ale rovnako tiež aj jej kriminologických, kriminalistických či dokonca historických súvislostí a aspektov.

Cieľom konferencie pritom bolo práve poukázať na problémy, ktoré sa aktuálne vyskytujú nielen v rovine právnej teórie, ale rovnako tiež v oblasti aplikačnej praxe. Na konferencii sa zúčastnili mnohí právni teoretici, ako aj odborníci z praxe, ktorých príspevky obsiahnuté v tomto zborníku môžu významným spôsobom prispieť k riešeniu početných problémov previazaných nielen so zaisťovaním výnosov z trestnej činnosti, ale aj s ďalšími súvisiacimi otázkami patriacimi do oblasti ekonomickej kriminality. V predmetných príspevkoch autori formulovali jednak inovatívne závery a návrhy de lege ferenda, pričom tiež načrtli aj viaceré podnetné myšlienky pro futuro, ktoré budú ešte bezpochyby predmetom ďalšieho vedeckého skúmania.

Predmetnej vedeckej konferencie, ktorá sa niesla v mimoriadne priateľskej atmosfére, sa ako aktívni účastníci s príspevkom publikovaným v zborníku zúčastnili viacerí vedúci katedier trestného práva, menovite prof. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, vedúci Katedry Právnickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe, doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D., vedúci Katedry trestného práva Právnickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, ďalším vzácnym autorom bol aj doc. JUDr. František Vavera, Ph.D., LL.M., vedúci Katedry trestného práva Právnickej fakulty Západočeskej univerzity v Plzni, prof. JUDr. Sergej Romža, PhD., vedúci Katedry trestného práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, prof. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD., vedúci Katedry trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a prof. JUDr. Peter Polák, PhD., vedúci Ústavu verejného práva Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy.

Predmetnej konferencie sa však aktívne zúčastnili a do zborníka prispeli aj ďalší významní akademici a odborníci z aplikačnej praxe a členovia katedier trestného práva Bezpečnostneprávnej fakulty Policajnej akadémie Českej republiky, Právnickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe, Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne, Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a všetci členovia hostiteľskej Katedry trestného práva a kriminológie Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.

V zborníku nájdeme celkovo 33 recenzovaných vedeckých príspevkov. Autori sa v nich, v nadväznosti na tému konferencie, venovali okrem iného napr. problematike možnosti trestnoprávneho postihu správcu konkurznej podstaty za trestný čin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 237 Trestného zákona v súvislosti s uznaním pohľadávky veriteľa; taktiež vplyvu zavedenia trestnej zodpovednosti právnických osôb na eliminovanie ekonomickej kriminality a efektivite trestania právnických osôb v tejto oblasti; európskym aspektom trestnoprávnej ochrany meny; metódam legalizácie výnosu z trestnej činnosti; kriminalistickým aspektom dokazovania niektorých druhov hospodárskej trestnej činnosti; falšovaniu bezhotovostných platobných prostriedkov; vzťahom medzi ekonomickou kriminalitou a životnou úrovňou spoločnosti; ochrane virtuálnych mien; najnovším druhom ekonomickej kriminality zameraným na podvody cez elektronické komunikačné služby; podvodom v zdravotnom poistení a pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti; problematike poškodzovania finančných záujmov EÚ; daňovej kriminalite, či trestnoprávnym aspektom ovplyvňovania športových zápasov, a mnohým iným.

Zborník z vedeckej konferencie s názvom Ekonomická kriminalita a jej hmotnoprávne, procesnoprávne a kriminologické aspekty preto vrelo odporúčam všetkým, ktorí sa zaujímajú o problematiku ekonomickej kriminality. Je vhodná pre akademikov, odborníkov z aplikačnej praxe, študentov práva, ako aj pre širokú verejnosť. Diverzita vynikajúcich českých a slovenských autorov, ich vysoká odbornosť a multidisciplinarita nimi spracovaných tém zaručuje čitateľovi tohto zborníka nielen široký diapazón podnetných článkov s vynikajúco vyargumentovanými nedostatkami aplikačnej praxe, či s rozsiahlou analýzou judikatúry, ale aj s početnými návrhmi autorov de lege ferenda, ktoré by si mohol osvojiť slovenský aj český zákonodarca.

Autor recenzie: JUDr. Štefan Zeman, PhD.