Trestné právo

Opätovne k nezákonne získanému dôkazu v prospech obvineného

jún 25 2024

Again to the illegally obtained evidence in favor of the accused

Abstrakt: Tento článok má za cieľ sa zaoberať problematikou nezákonne získaného dôkazu v prospech obvineného, ktorého aktuálnosť je podčiarknutá aj súčasným posudzovaním ústavnosti ustanovenia dotýkajúce sa tejto problematiky zo strany Ústavného súdu Slovenskej republiky. Autor bude nadväzovať na myšlienky profesora Burdu, ktorý sa v roku 2008 tejto problematike venoval vo svojom príspevku. Myšlienky budú dopĺňané a rozvíjané ďalšími poznatkami a odporúčaniami k tejto problematike vrátane poukázanie na dôsledky pre iné právne odvetvia. Autor najskôr vykoná horizontálnu komparáciu a analýzu poznatkov problematiky nezákonne získaného dôkazu v trestnom práve a nasledovne tieto poznatky aplikuje do druhej časti príspevku, ktorá sa zaoberá nezákonne získaným dôkazom v prospech obvineného.
Kľúčové slová: dokazovanie, nezákonne získaný dôkaz v prospech obvineného, spravodlivosť, nezákonnosť, prezumpcia neviny

Abstract: This article aims to deal with the issue of illegally obtained evidence in favour of the accused, the relevance of which is underlined by the current assessment of the constitutionality of the provision concerning this issue by the Constitutional Court of the Slovak Republic. The author will follow the ideas of Professor Burda, who addressed this issue in his 2008 paper. The ideas will be supplemented and developed with further knowledge and recommendations on this issue including pointing out the consequences for other legal branches. The author will first make a horizontal comparison and analysis of the knowledge of the issue of illegally obtained evidence in criminal law and then apply this knowledge to the second part of the paper, which deals with illegally obtained evidence in favour of the accused.
Key words: evidence, illegally obtained evidence in favor of the accused, justice, illegality, presumption of innocence

Ilustrácia: vygenerované umelou inteligenciou (2024)Ilustrácia: vygenerované umelou inteligenciou (2024)

Možná trestná zodpovednosť dedičov v dedičskom konaní vo vzťahu k majetkovej trestnej činnosti

máj 9 2024

Possible criminal liability of heirs in inheritance proceedings in relation to property crime

Anotácia: Autorka v príspevku analyzuje vyvodenie možnej trestnej zodpovednosti dedičov za trestné činy spáchané počas dedičského konania vo vzťahu k majetkovej trestnej činnosti, najmä vo vzťahu k trestnému činu krádeže a podvodu.
Kľúčové slová: dedičské konanie, dedičia, trestné zodpovednosť

Anotation: In the article, the author analyzes the possible criminal liability of heirs for crimes committed during inheritance proceedings in relation to property crime, especially in relation to the crime of theft and fraud.
Keywords: inheritance proceedings, heirs, criminal liability

Osobitosti dokazovania drogových trestných činov

máj 8 2024

Particularities of proving drug crimes

Abstrakt: Konzumácia drog ale i rôzne druhy páchanej drogovej trestnej činnosti predstavuje v dnešnej dobe závažný problém nielen pre jednotlivcov, ale aj rodiny, či spoločenstvá, a to nielen na území Slovenskej republiky, ale aj na území celej Európy. Trh s drogami predstavuje popri zdravotných a sociálnych dôsledkoch zneužívania drog významný prvok trestnej činnosti nielen v rámci spoločnosti európskej, ale aj na úrovni celosvetovej. Počet osôb, ktoré experimentujú s drogami, zneužívajú ich alebo sú od nich závislé, konzistentne narastá, avšak priemerný vek týchto osôb sa znižuje, a to aj napriek všetkým doposiaľ prijatým a uskutočneným opatreniam. Počet odhalených a dokázaných trestných činov nedovolenej výroby prechovávania a distribúcie drog sa v súčasnej dobe zvyšuje. Drogy nepoškodzujú zdravie a kvalitu života len ich užívateľom, ale aj ich celému sociálnemu okruhu. Za najzávažnejšie riziká, ktoré hrozia konzumentovi sa považuje hodnotový rebríček jedinca, ktorý sa dynamicky mení, v strácaní pevnej vôle, v postupnom rozklade rodín a v neposlednom rade i narušení medziľudských vzťahov. V mestách a obciach je naprieč celým územím Slovenskej republiky v dôsledku negatívnych sociálnych, zdravotných, bezpečnostných či ekonomických dosahov, ktoré majú súvis s užívaním drog, ohrozované verejné zdravie, zdravý vývoj spoločnosti, bezpečnosť, či všeobecný poriadok. V tomto nepriaznivom trende je možné pozitívne zmeny dosiahnuť len spoločným a koordinovaným postupom. V súlade s poznatkami vývoja drogovej scény v našej spoločnosti je nevyhnutné hľadať nové prístupy. Je žiaduce upriamiť pozornosť na dôkladnú analýzu vývoja drogovej scény, poznať príčiny výskytu šírenia sa drog v spoločnosti, spôsoby ich užívania a vyhodnocovať efektivitu prijatých legislatívnych opatrení v kontexte medzinárodných skúseností, národných špecifík a poznatkov.
Kľúčové slová: droga, drogová kriminalita, odhaľovanie a dokazovanie trestných činov, omamná a psychotropná látka, páchateľ, trestný čin.

Abstrakt: The use and abuse of drugs nowadays is a serious problem not only for individuals, but also for families and communities, not only in the territory of the Slovak republic, but also in the territory of the whole of Europe. The drug market represents, in addition to the health and social consequences of drug abuse, an important element of criminal activity not only within the framework of European society, but also on a global level. Novadays despite all the measures taken and implemented so far, the number of people who experiment with drugs, abuse them or arw dependent on them is consistendly increasing, but the average age is decreasing. The number of detected and proven crimes of illegal production storage and distribution of drugs is increasing nowadays. Drugs do not only harm the health an quality of life of users, but also those closet to them. The most serious risksare considered to be changes in the baasic life values of the individual, the weakening of the will the distruption of interpersonal relationships and the gradual disintegration of the familis. As a results of the negative health social economic and security impacts associated with drug use the healthy development of society public health general order and security in cities and towns are threatened. In this unfavorable trend positive chages can only be achieved with a joint an coordinated approach. In accordance with the kowledge of the development of the drug scene in our society i tis necessary to look for new approaches. I tis necessary to pay attention to the documentary analysis of the development of the drug scene to know the causes of the occurrence and spread of drugs in society the ways oftheir use and to evaluate the effectiveness of the adopted legislative measures in the context of interational experiences of national specifics and knowledge.
Key words: drug, drug crime, detection and proof of criminal acts, narcotic and psychoropic substance, offender, crime.

Publikácia Šikanovanie a kyberšikanovanie mládeže

apr 21 2024

Publikáciu „Šikanovanie a kyberšikanovanie mládeže“ napísala PhDr. Ľudmila Húsková, PhD., ktorá pracuje na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Martine, kde je referentom špecialistom skupiny prevencie. Kniha reflektuje pracovné skúsenosti autorky v poviedkach, ktoré sú najoriginálnejšou a z hľadiska prevencie trestnej činnosti najprínosnejšou časťou celého autorského diela. Na záver každej kapitoly je podávané individuálne riešenie situácie za predpokladu splnenia zákonných náležitostí. Pozitívna motivácia vyplývajúca z celej knihy môže do budúcna len napomôcť jej čitateľom pri riešení situácie, keď sa dieťa stane agresorom alebo obeťou protiprávneho konania.

Recenzia na zborník: Ekonomická kriminalita a jej hmotnoprávne, procesnoprávne a kriminologické aspekty

jan 24 2024

Bibliografické údaje k recenzovanému zborníku: MOKRÁ, I., SZABOVÁ, E., VRTÍKOVÁ, K. Ekonomická kriminalita a jej hmotnoprávne, procesnoprávne a kriminologické aspekty. Zborník príspevkov z odbornej vedeckej konferencie. Trnava: Vydavateľstvo TYPI UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS, 2023, 449 s. ISBN 978-80-568-0604-3 (on-line).

Katedra trestného práva a kriminológie Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave usporiadala v dňoch 19. až 20. septembra 2023 odbornú vedeckú konferenciu s názvom Ekonomická kriminalita a jej hmotnoprávne, procesnoprávne a kriminologické aspekty. Konferencia bola súčasťou stretnutia katedier trestného práva právnických fakúlt Českej a Slovenskej republiky, konala sa v malebnom Chateau Appony v Oponiciach a bola financovaná z projektu Vega č. 1/0162/21: „Implementácia európskych nástrojov proti praniu špinavých peňazí a na konfiškáciu príjmov z trestnej činnosti v podmienkach Slovenskej republiky“, a z finančných prostriedkov VÚC Nitra. Odbornými garantmi konferencie boli prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc. a doc. JUDr. Eva Szabová, PhD.

Recenzia: Spolupracujúci obvinený v trestnom konaní v intenciách aplikačnej praxe a úvahy de lege ferenda

jan 23 2024

Neodmysliteľnou súčasťou trestnej politiky štátu je aj prijímanie takých trestnoprocesných nástrojov, ktoré efektívne napomáhajú k odhaľovaniu trestnej činnosti. Na druhej strane sme čoraz väčšmi svedkami toho, ako pod spoločenským či politickým tlakom prichádza k zneužívaniu viacerých inštitútov trestného práva a k získavaniu dôkazov nezákonnou cestou. Vypuklým príkladom inštitútu slúžiaceho z jednej strany na odhaľovanie závažných druhov kriminalít a súčasne na druhej strane ľahko zneužiteľným, je inštitút spolupracujúceho obvineného v trestnom konaní. Svedčia o tom napokon aj viaceré medializované kauzy, ktoré v poslednej dobe otriasajú odbornou aj laickou verejnosťou.

Metodika odhalenia a vyšetrovanie trestného činu obchodovania s ľuďmi

dec 27 2023

Methodology of detection and investigation of the crime of human trafficking

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá procesmi odhaľovania a vyšetrovania trestného činu obchodovania s ľuďmi. Autor špecifikuje typológiu páchateľa, ktorú dopĺňa prehľadom páchateľov obchodovania s ľuďmi od roku 2017 do roku 2022. Ďalej sa autor venuje metodike odhalenia obchodovania s ľuďmi, jednotlivým spôsobom odhalenia prostredníctvom páchateľa alebo obete. Detailnejšie opisuje proces identifikácie obete a páchateľa a jeho fázy. Príspevok obsahuje analýzu troch hlavných vyšetrovacích prístupov a to reaktívne vyšetrovanie, proaktívne vyšetrovanie a rušivé vyšetrovanie.
Kľúčové slová: obchodovanie s ľuďmi, odhaľovanie, vyšetrovanie, páchateľ, druhotná viktimizácia

Abstract: The paper deals with the processes of detection and investigation of the crime of human trafficking. The author specifies the typology of the perpetrator, which she supplements with an overview of the perpetrators of human trafficking from 2017 to 2022. Furthermore, the author deals with the methodology of detecting human trafficking, an individual method of detection through the perpetrator or the victim. It describes in more detail the process of identifying the victim and the perpetrator and its phases. The paper contains an analysis of three main investigation approaches, namely reactive investigation, proactive investigation and intrusive investigation.
Key words: human trafficking, detection, investigation, perpetrator, secondary victimization,

Vybrané štatistické údaje o evidovanej kriminalite a obetiach kriminality v Slovenskej republike (s akcentom na majetkovú kriminalitu)

dec 17 2023

Selected statistical data on registered crime and crime victims in the Slovak Republic (focusing on property crime)

Abstrakt: V príspevku je venovaná pozornosť vybraným štatistickým údajom o evidovanej kriminalite a evidovaných obetiach kriminality v Slovenskej republike. Detailnejšie je nahliadané aj na majetkovú kriminalitu a jej obete a to vychádzajúc z faktu, že tento druh kriminality je najfrekventovanejším v Slovenskej republike. Analyzované údaje sú zo slovenskej takzvanej „policajnej štatistiky“ (ofic. Evidenčno-štatistický systém kriminality). Čitateľovi je priblížená situácia za posledných desať rokov (t. j. roky 2013 – 2022).
Kľúčové slová: evidovaná kriminalita, obeť kriminality, štatistika, majetková kriminalita, Slovenská republika.

Abstract: The article is focused on selected statistical data on registered crime and registered victims of crime in the Slovak Republic. More specifically it is analyzed property crime and victims of that type of crime, as the most frequent type of crime in the Slovak Republic. The data used are from Slovak police statistic database (official name Evidence-statistical system of crime). The reader can learn about the situation over the last ten years (years 2013 - 2022).
Key words: registered crime, victim of crime, statistics, property crime, Slovak Republic.

Recenzia publikácie: Maroš Čelár, Mikuláš Lévai, Samuel Csóka – Spravodlivý trestný proces

dec 10 2023

Predložená monografia, na ktorej sa podieľali autori Maroš Čelár, Mikuláš Lévai a Samuel Csóka vyšla v roku 2023 vo vydavateľstve Leges patrí tematicky nesporne k aktuálnym témam, ktoré sú diskutované v odbornej i širšej laickej verejnosti.

Obete obchodovania s ľuďmi

sep 24 2023

The victims of human trafficking

Abstrakt: Autor v príspevku analyzuje obete obchodovania s ľuďmi. Autor charakterizuje tri typy obete na základe fázy v ktorej sa môže nachádzať - osoba pred spáchaním trestného činu (potenciálna obeť), obeť počas odhaľovania trestného činu, obeť po odhalení a objasnení trestného činu. Obsahom príspevku je priblíženie Programu podpory a ochrany obete obchodovania s ľuďmi. Autor sa v závere stručne venuje aj problematike odškodňovania obete obchodovania s ľuďmi.
kľúčové slová: obchodovanie s ľuďmi, obeť, viktimizácia, potenciálna obeť, páchateľ

Abstract: In the article, the author analyzes the victims of human trafficking. The author characterizes three types of phase of victim human trafficking- a person before committing a crime (potential victim), a victim during the detection of a crime, a victim after the detection and clarification of a crime. The content of the post is an overview of the Program for the Support and Protection of Victims of Human Trafficking. In the end, the author briefly addresses the issue of victim compensation.
keywords: human trafficking, victim, victimization, potential victim, perpetrator,