Bezpečnostné vedy

Pozícia a rola subjektov v organizačných zložkách kriminálnej polície

apr 21 2024

The position and role of subjects in the organizational units of criminal police

Abstrakt: Služba kriminálnej polície je jednou zo služieb v rámci organizačnej štruktúry Policajného zboru, ktoré plní špecifické poslanie. Táto skutočnosť je evidentná aj v samotnej pozícii a role príslušníkov polície, ktorí sú organickou personálnou súčasťou tejto služby. Autori v predkladanej vedeckej štúdii prezentujú výsledky analýzy zameranej na skúmanie diverzifikácie pozície a roly príslušníkov Policajného zboru, opierajúc svoje poznanie o teoretický rozbor tohto problému v kontexte výsledkov prieskumu na báze exploratívnej metódy riadeného interview so zástupcami policajnej praxe.
Kľúčové slová: analytik, diverzifikácia, kriminálna polícia, manažér, organizačná zložka, Policajný zbor, pozícia, príslušník Policajného zboru, rola, služba kriminálnej polície, výkonný príslušník

Abstract: The Criminal Police Service is one of the services within the organisational structure of the Police Force, which has a specific mission. This fact is also evident in the very position and role of police officers, who are an organic personal part of this service. In the present scientific study, the authors present the results of an analysis aimed at exploring the diversification of the position and role of police officers, basing their knowledge on a theoretical analysis of this problem in the context of the results of a survey based on the exploratory method of guided interviews with representatives of police practice.
Key words: analyst, diversification, executive officer, criminal police, criminal police service, manager, organizational unit, police force, position, police officer, role

Využívanie kriminologických informácií a poznatkov príslušníkmi Policajného zboru v aplikačnej praxi

dec 30 2023

Criminological information and its use in applied police practice

Anotácia: Cieľom predmetného príspevku je skúmať prínos kriminologických informácií a poznatkov (získaných v rámci výučby predmetu Kriminológia) predovšetkým pre policajnú teóriu a prax. Taktiež je cieľom čitateľovi priblížiť pojmy bytostne súvisiace s touto témou, ako napríklad študijný odbor či študijný program. Účelom textu je skúmať opodstatnenie výučby predmetu Kriminológia v rámci akreditovaných študijných programov Akadémie Policajného zboru v Bratislave.
Kľúčové slová: predmet Kriminológia, Katedra kriminológie, Policajný zbor, študijný odbor, študijný program.

Annotation: The goal of this article is to examine the benefit of criminological information and knowledge (as part of Criminology subject) primarily for police theory and practice. The author also defines basic concepts related to the issue to the reader - for example field of study or study program. The purpose is to explore the importance of teaching the Criminology subject at the Academy of the Police Force in Bratislava.
Key words: Criminology subject, Dept. of Criminology, the Police Force, field of study, study program.

Ilustrácia: vygenerované umelou inteligenciou (2024)Ilustrácia: vygenerované umelou inteligenciou (2024)

Recenzia: Jozef Andraško a kol. – Právne aspekty automatizovaných vozidiel

dec 29 2023

Rok 2023 priniesol viacero významných vedeckých publikácii, medzi ktoré nepochybne patrí monografia „Právne aspekty automatizovaných vozidiel“ od autorského kolektívu Jozef Andraško, Zoltán Gyurász, Matej Horvat a Matúš Mesarčík, ktorá vyšla koncom októbra v nakladateľstve C. H. Beck. Na 332 stranách sa čitateľ dozvie najnovšie informácie týkajúce sa mimoriadne originálnej a aktuálnej témy automatizovaných a plne automatizovaných vozidiel, s primárnym zameraním na právnu úpravu de lege lata a de lege ferenda na medzinárodnej a národnej úrovni. Monografia je systematicky členená do deviatich kapitol ktoré prechádzajú od historického vývoja úrovňami automatizácie, cez správu údajov, typové schválenie motorových vozidiel, kybernetickú bezpečnosť, cestnú premávku, ochranu súkromia a osobných údajov až po rôzne typy právnej zodpovednosti a etické aspekty automatizovaných vozidiel. V súhrne tak monografia komplexne spracúva vybranú tému v súvislostiach a jednotlivé jej kapitoly logicky prechádzajú od technologických aspektov k zodpovednostným a etickým.

European Union‘s Legislation on Return Policy

jún 21 2023

Annotation: The level of irregular migration reached unexpected numbers over 2015 and 2016. Every year, thousands if irregular migrants are ordered to leave European Union’s Member States since their stay on the European soil is illegal. The author presents a short overview of some of available legislative Acts related to Return Policy of European Union. An effective Return Policy with necessary respect of Fundamental Rights is a key element for ensuring European standards. This paper introduces relevant definitions to better understand the policy on returns, best interest of child, non-refoulment principle as well as the main priority of Member States on voluntary returns. Forced returns should be used only in last resort.

Key words: European Union, Member State, returns, migration, immigration, third country national, illegal stay, irregular migration, voluntary return, removal, non-refoulment.

Historický vývoj ochrany ústavných činiteľov

dec 31 2022

Abstrakt: Predmetný vedecký článok vo svojej hlavnej podstate vymedzuje základné obdobia historického vývoja ochrany ústavných činiteľov vo vybraných krajinách sveta, ako aj na území Slovenskej a Českej republiky. Každé rozpracované obdobie nám svojím spôsobom poukazuje na opodstatnenosť a taktiež samotnú dôležitosť osobnej ochrany významných osôb, ktorými sú v tomto smere práve ústavný činitelia.
Kľúčové slová: koncepcia bezpečnosti, chránená osoba, historický vývoj,

Abstract: In its main essence, the subject scientific article defines the basic period of the historical development of the protection of constitutional agents in selected countries of the world, as well as in the territory of the Slovak and Czech Republics. In the elaborated way, it points to the justification and at the same time the very duty of personal protection of important persons, who in this regard are precisely the constitutional agents.
Keywords: concept of security, protected person, historical development,

Obete trestných činov optikou kvantitatívneho a kvalitatívneho skúmania

dec 31 2022

Victims of crime investigated by quantitative and qualitative research

Abstrakt: cieľom predmetného príspevku je analýza vybraných kvantitatívnych a kvalitatívnych údajov o obetiach kriminality v podmienkach Slovenskej republiky. Účelom je snaha o zlepšenie situácie v oblasti pomoci obetiam kriminality, podporenej využívaním relevantných zdrojov informácií o obetiach trestných činov, akými štatistické údaje a výstupy viktimologických výskumov nepochybne sú.
Kľúčové slová: obeť, Zákon o obetiach trestných činov, štatistické údaje, viktimologický výskum.

Abstract: The aim of an article is to analyze quantitative and qualitative data on crime victims. The purpose is to improve the situation. Statistical data and victimological researches are relevant sources of information about victims of crime.
Key words: victim, Act on Victims of Crime, statistical data, victimological research.

Realizácia spravodajskej činnosti za účelom identifikácie hybridných hrozieb

dec 31 2022

Conducting intelligence activities to identify hybrid threats

Anotácia: Autori v predkladanej vedeckej štúdii charakterizujú potrebu a možností realizácie spravodajskej činnosti za účelom identifikovania hybridných hrozieb. Spracovaním názorov oslovených kompetentných príslušníkov policajno-bezpečnostných orgánov odbornej verejnosti predkladajú možnú alternatívu postupov realizovaných za účelom identifikovania hybridných hrozieb.
Kľúčové slová: identifikovanie, hrozba, riziko, hybridná hrozba, aktéri hybridných hrozieb, kybernetická bezpečnosť, energetická bezpečnosť, paramilitárne a extrémistické skupiny, strategická korupcia, ovplyvňovanie volebných procesov, Národný bezpečnostný úrad.

Annotation: In the present scientific study, the authors characterize the need and possibilities of conducting intelligence activities in order to identify hybrid threats. By elaborating the opinions of the addressed competent officers of police-security bodies, they present to the professional public a possible alternative of the procedures implemented for the purpose of identifying hybrid threats.
Keywords: Identification, threat, risk, hybrid threat, hybrid threat actors, cybersecurity, energy security, paramilitary and extremist groups, strategic corruption, influencing electoral processes, National Security Office.

Odhaľovanie a objasňovanie trestných činov násilnej kriminality

dec 31 2022

Detection and clarification of violent crime

Anotácia: Autor vo svojom príspevku, výsledkami dosiahnutými realizovaným prieskumom v policajnej praxi zdôrazňuje využívanie identifikácie faktorov, ktoré determinujú odhaľovanie a objasňovanie trestných činov násilnej kriminality. Na základe tohto poznania predkladá odbornej verejnosti návrhy a odporúčania, ktorých realizáciou je možné zvýšiť účinnosť odhaľovania a objasňovania trestných činov násilnej kriminality.

Kľúčové slová: odhaľovanie, objasňovanie, násilná kriminalita, trestné činy násilnej kriminality, faktory odhaľovania a objasňovania.

Annotation: In his paper, the author, through the results obtained by the conducted research in police practice, emphasizes the use of identification of factors that determine the detection and clarification of violent crime. On the basis of this knowledge, he presents suggestions and recommendations to the professional public, the implementation of which can increase the effectiveness of detection and clarification of violent crime.
Keywords: detection, clarification, violent crime, violent crime offences, factors of detection and clarification.

Kontrola cestovných dokladov v krízových situáciách

dec 30 2022

Checking travel documents in crisis situations

Abstrakt: Autor vedeckého príspevku sa venuje možnostiam rýchleho a efektívneho nasadenia príslušníkov Policajného zboru na vykonávanie hraničnej kontroly v krízových situáciách v rámci aktuálnej vedeckovýskumnej úlohy „Mobilné, dátové, odberové a analytické centrum pre riadenie v krízových situáciách“ pod označením 257/2021 riešenej na Akadémií Policajného zboru v Bratislave. Zameriava sa najmä na možnosti kontroly cestovných dokladov bez prístrojov aj s použitím jednoduchých pomôcok prvolíniovej kontroly.
Kľúčové slová: cestovné doklady, kontrola hraníc, krízová situácia

Abstract: The author of the scientific article deals with the possibilities of quick and effective deployment of members of the Police Forces for the implementation of border control in crisis situations as an integral part of the scientific research project „Mobile data collecting and analytical center for management of crise situation“ which is registered at the Academy of Police force in Bratislava under the designation 257/2021. It focuses mainly on the possibilities of checking travel documents without devices and with the use of simple first-line control tools.
Keywords: travel documents, border control, crisis situation

Vybrané druhy správnych deliktov na úseku cestnej premávky

dec 30 2022

Selected types of administrative offenses in the road traffic sector

Abstrakt: Autor vo vedeckom článku oboznamuje čitateľa s pojmovým vymedzením správneho deliktu a pre lepšiu orientáciu v predmetnej problematike predstavuje aj logické a zrozumiteľné delenie správnych deliktov vo všeobecnosti. Svoju pozornosť upriamuje predovšetkým na vybrané druhy správnych deliktov na úseku cestnej premávky, pričom ponúka stručnú analýzu diferenčných znakov správnych deliktov držiteľa vozidla s deliktami fyzických osôb - podnikateľov, právnických osôb a iných. Predkladaný vedecký článok vymedzuje aj rozdiely medzi pojmami držiteľ a vlastník vozidla.
Kľúčové slová: správny delikt, druhy správnych deliktov, cestná premávka

Abstract: In the professional article, the author acquaints the reader with the conceptual definition of an administrative offense and, for better orientation in the subject matter, also presents a logical and comprehensible division of administrative offenses in general. It focuses its attention primarily on selected types of administrative offenses in the road traffic sector, while offering a brief analysis of the differences between the administrative offenses of the owner of the vehicle and the offenses of natural persons - entrepreneurs, legal entities and others. The presented professional article also defines the differences between the terms holder and owner of the vehicle.
Key words: administrative offens, types of administrative offenses, road traffic