Využívanie kriminologických informácií a poznatkov príslušníkmi Policajného zboru v aplikačnej praxi

dec 30 2023

Criminological information and its use in applied police practice

Anotácia: Cieľom predmetného príspevku je skúmať prínos kriminologických informácií a poznatkov (získaných v rámci výučby predmetu Kriminológia) predovšetkým pre policajnú teóriu a prax. Taktiež je cieľom čitateľovi priblížiť pojmy bytostne súvisiace s touto témou, ako napríklad študijný odbor či študijný program. Účelom textu je skúmať opodstatnenie výučby predmetu Kriminológia v rámci akreditovaných študijných programov Akadémie Policajného zboru v Bratislave.
Kľúčové slová: predmet Kriminológia, Katedra kriminológie, Policajný zbor, študijný odbor, študijný program.

Annotation: The goal of this article is to examine the benefit of criminological information and knowledge (as part of Criminology subject) primarily for police theory and practice. The author also defines basic concepts related to the issue to the reader - for example field of study or study program. The purpose is to explore the importance of teaching the Criminology subject at the Academy of the Police Force in Bratislava.
Key words: Criminology subject, Dept. of Criminology, the Police Force, field of study, study program.

Ilustrácia: vygenerované umelou inteligenciou (2024)Ilustrácia: vygenerované umelou inteligenciou (2024)

Úvod

Kriminológia je plnohodnotnou vedou o kriminalite nielen v mnohých krajinách sveta, ale aj v Slovenskej republike. V aplikačnej praxi kriminologické informácie a poznatky obohacujú právnikov, sociológov, psychológov, pedagógov, zamestnancov verejnej správy a v neposlednom rade aj príslušníkov Policajného zboru.

Často nie je presne vymedzená deliaca čiara medzi kriminológiou ako vedným odborom a kriminológiou ako študijným odborom alebo študijným predmetom. Kým hlavným poslaním vedných odborov je získavať pôvodné, pre vedu neznáme poznatky – hlavne vedcami, poslaním študijných odborov alebo predmetov je odovzdávať adresátom, predovšetkým študentom, základné poznatky, ktoré sú vo vedu už známe. Teda, kým poslaním kriminológie ako vedného odboru je získavať pre vedu nové vedecké poznatky o kriminalite, poslaním kriminológie ako študijného programu alebo predmetu je dostatočne overené poznatky odovzdávať študentom. 1

V predmetnom príspevku autorka skúma využívanie kriminologických informácií a poznatkov príslušníkmi Policajného zboru predovšetkým v aplikačnej praxi. Pri písaní využíva vybrané metódy a techniky vedeckého poznávania, ale najmä techniku dotazníka a štúdia odborných dokumentov. Dotazníkom bolo oslovených štyridsať respondentov 3. ročníka externého magisterského štúdia študijného programu bezpečnoprávna ochrana osôb a majetku.

Vzhľadom na charakter príspevku, empirickému skúmaniu predchádza terminologické poznanie. Autorka približuje obsahovo súvzťažné pojmy, ako napríklad študijný odbor a študijný program.

I. Bazálna terminológia/

V texte nižšie autorka charakterizuje pojmy študijný odbor a študijný program (s akcentom na kriminológiu), tiež približuje Katedru kriminológie Akadémie Policajného zboru v Bratislave.

Študijný odbor (ďalej aj „ŠO“) je oblasť poznania, ktorá môže byť predmetom vysokoškolského vzdelávania v niektorom z jeho troch stupňov. Študijný odbor sa vymedzuje obsahom, ktorý charakterizujú najmä oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva sústavu študijných odborov Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom po dohode s Ministerstvom obrany SR, Ministerstvom vnútra SR a Ministerstvom zdravotníctva SR. Sústava ŠO obsahuje študijné odbory, v ktorých môžu vysoké školy v Slovenskej republike poskytovať vysokoškolské vzdelávanie, a ich opisy.

Ministerstvo pristupuje k úprave sústavy študijných odborov podľa potreby a podnetov, ktoré priebežne získava k sústave študijných odborov. Od 1. septembra 2019 je účinná nová sústava študijných odborov Slovenskej republiky, v ktorej môžu vysoké školy Slovenskej republiky poskytovať vysokoškolské vzdelávanie. Sústava je vydaná formou vyhlášky ministerstva a jej znenie je prístupné v systéme Slov-Lex. 2 Vysoké školy v Slovenskej republike môžu poskytovať vysokoškolské vzdelávanie v 48 študijných odboroch3.

Akadémia Policajného zboru poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v odbore Bezpečnostné vedy. Z charakteristiky tohto odboru vyplýva, že týmto sa nahrádza iný ŠO alebo iné ŠO, a to: súdne inžinierstvo, ochrana osôb a majetku, bezpečnostné verejno-správne služby, teória policajných vied, kriminalistika a kriminológia, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, záchranné služby, občianska bezpečnosť.

V rámci charakteristiky ŠO Bezpečnostné vedy v časti Nosné témy jadra znalostí študijného odboru je uvedené, že ŠO zahŕňa znalosti umožňujúce komplexné posudzovanie, projektovanie a riadenie rizík a hrozieb pre bezpečnosť osôb, materiálnych, ako aj nemateriálnych hodnôt a životného prostredia, technologických rizík, priemyselnej bezpečnosti a uskutočňovanie preventívnych opatrení a efektívne a účinné riešenie protispoločenskej a trestnej činnosti, vzniknutých bezpečnostných incidentov, mimoriadnych udalostí a krízových situácií. Medzi nosné témy jadra znalostí študijného odboru patria ochrana osôb, majetku a informácií, bezpečnostný manažment, projektový manažment, občianska bezpečnosť a civilná ochrana, manažment rizík a krízový manažment, záchranné služby, súdne inžinierstvo, teória policajných vied, kriminalistika a kriminológia, bezpečnostné verejno-správne služby, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ochrana pred požiarmi, technologická bezpečnosť. Nosné témy jadra študijného odboru zahŕňajú znalosti z relevantných právnych oblastí, najmä z oblasti trestného, policajného a správneho práva. 4

Informácie k obsahu študijného odboru bližšie definujú oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného programu prvého, druhého a tretieho stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca.

Vedomosti, zručnosti a kompetencie absolventov študijného programu prvého stupňa sú:
Absolvent disponuje všeobecnými vedomosťami v oblasti študijného odboru na úrovni syntézy vrátane kľúčových pojmov a kategórií, vie určiť súvislosti medzi nimi v kontexte hlavných tém súvisiacich s ochranou osôb, materiálnych a nemateriálnych hodnôt a životného prostredia, so súdnym inžinierstvom, s kriminalistikou a kriminológiou, s policajnými službami, záchrannými službami a ochranou pred požiarmi, ako aj s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci5, s ohľadom na konkrétnu profiláciu študijného programu. Má vedomosti o ekonomických a sociálnych súvislostiach bezpečnosti štátu, organizácií a jednotlivcov. Vie vysvetliť právne normy v oblasti bezpečnosti, zásady riadenia procesov ochrany pred požiarmi, civilnej ochrany, prípravy štátu na obranu, ochrany objektov, ochrany prvkov ochrany kritickej infraštruktúry, manažmentu rizík, krízového manažmentu a všeobecnej vnútornej správy na úrovni miestnej štátnej správy a samosprávy, ako aj zásady BOZP. Ovláda základy diagnostiky, ohodnocovania majetku a dokumentovania škôd. Disponuje praktickými a metodologickými vedomosťami, ktoré sa týkajú kľúčových oblastí teórie práva, interpretácie a ich aplikácie v bezpečnostnom systéme štátu a v jednotlivých službách a organizáciách zaoberajúcich sa ochranou osôb a majetku, ako aj podstatnými informáciami, pojmami, princípmi a teóriou vzťahujúcou sa na výkon policajných, kriminalistických alebo kriminologických činností v bezpečnostných službách. Vie určiť štandardy, štruktúru a funkčné väzby policajných a kriminalistických systémov v bezpečnostných službách. Vie obhájiť zvolené zásady a princípy ochrany pred požiarmi, zásady riadenia a vykonávania zásahov zložkami integrovaného záchranného systému6, techniku a technické prostriedky používané pri záchranných prácach a taktické postupy uplatňované pri technických zásahoch a pri likvidácii požiarov. Má potrebné vedomosti o protipožiarnej bezpečnosti stavieb a technologických procesov a vie špecifikovať požiarnotechnické a bezpečnostné charakteristiky materiálov a technických prostriedkov ochrany pred požiarmi, podstatu pôsobenia rádioaktívnych, chemických a biologických látok na človeka a materiálne hodnoty, o ochrane pred účinkami nebezpečných látok. Vie vyvodiť právne závery a technické požiadavky BOZP, vie identifikovať nebezpečenstvá, posudzovať a riadiť riziká a má vedomosti o technologickej, technickej, kolektívnej a individuálnej prevencii a o postupoch pri bezprostrednom a vážnom ohrození života alebo zdravia zamestnancov.

Pri riešení špecifických odborných problémov absolvent vie aplikovať relevantné oblasti práva do problematiky právnej ochrany osôb a ich majetku v konkrétnych podmienkach jednotlivých bezpečnostných služieb. Vie modifikovať všeobecné a odborné vedomosti na tvorbu zámerov a koncepcií činnosti bezpečnostných služieb a záchranných systémov. Vie analyzovať a posudzovať negatívne javy a ich následky a uskutočňovať základné postupy expertnej činnosti. Je schopný špecifikovať, navrhovať a aplikovať metódy posudzovania bezpečnostných rizík, kriminalistické alebo kriminologické postupy najmä pri odhaľovaní, vyhľadávaní, predbežnom skúmaní, zaisťovaní a ochrane kriminalisticky významných objektov záujmu. Dokáže navrhovať, implementovať a riadiť systémy ochrany kritickej infraštruktúry, ochrany dôležitých objektov a tiež systémy BOZP. Je schopný samostatne analyzovať stav po vzniku bezpečnostných incidentov a mimoriadnych udalostí a rozhodovať o spôsobe vykonávania záchranných prác. Vie tvorivo používať modely a nástroje spojené s predchádzaním vzniku krízových situácií, implementovať do činnosti záchranných zložiek požiadavky právnych predpisov a vytvárať podmienky na riešenie kríz a odstraňovanie ich následkov. Dokáže vykonávať a vyhodnocovať experimenty v oblasti hodnotenia materiálov a technických prostriedkov, spracovávať správy a posudky. Vie zhodnotiť a posúdiť faktory pracovného prostredia vrátane nebezpečných látok, vyhradených technických zariadení, požiarneho, bezpečnostného inžinierstva. Vie navrhovať metódy analýzy, hodnotenia, posúdenia a riadenia rizík pracovného prostredia, technických systémov a spoľahlivosti ľudského činiteľa.

Absolvent sa dokáže samostatne rozhodovať pri navrhovaní bezpečnostných a technických systémov tak, aby spĺňali požiadavky na ich účelnosť a efektívnosť a aplikovať ich na nižšej a strednej úrovni riadenia verejnej správy, záchranných zložiek a podnikateľských subjektov zaoberajúcich sa predmetnými oblasťami. Je schopný v širších súvislostiach identifikovať, vyhľadať, posúdiť, zaistiť všetky druhy kriminalistických a forenzných stôp v rámci kriminalisticky významných objektov. Absolvent vie samostatne efektívne využívať odborné zručnosti pri odhaľovaní, vyšetrovaní a klasifikovaní trestnej a inej protispoločenskej činnosti s využitím vedomostí z príslušných oblastí trestného, policajného a správneho práva. Vie odborne riadiť a organizovať činnosť záchranných zložiek IZS pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí v špecifickom prostredí. Je schopný spracovať dokumentáciu na úseku ochrany pred požiarmi a navrhovať protipožiarne opatrenia pre vybrané typy objektov a prevádzok. Je spôsobilý poskytovať poradenskú činnosť zamestnávateľovi. Vie samostatne naplánovať, pripraviť a uskutočniť školenia BOZP. Je pripravený prezentovať verejnosti príčiny a podstatu problémov a obmedzení a postupy ich riešenia. Chápe morálne, etické, spoločenské, právne a ekonomické súvislosti študijného odboru a aplikuje ich v praxi. Systematicky plánuje a uskutočňuje vlastné vzdelávanie v súlade s novými teoretickými poznatkami a zmenami v právnom prostredí. Absolvent má digitálne zručnosti na príslušnej úrovni pre príslušný stupeň štúdia, ktoré dokáže využívať pri výkone povolania. 7

Vedomosti, zručnosti a kompetencie absolventov študijného programu druhého stupňa sú:
Absolvent disponuje rozsiahlymi všeobecnými teoretickými a odbornými vedomosťami z viacerých oblastí študijného odboru na úrovni hodnotenia s ohľadom na konkrétnu profiláciu študijného programu. Vie argumentovať komplexnými metodologickými vedomosťami z príslušnej oblasti práva, z ochrany osôb, majetku a životného prostredia, ktoré mu umožnia samostatne pripravovať a realizovať odborné postupy, bezpečnostné projekty a komplexne ich riešiť s využitím zásad projektového manažérstva. Absolvent vie argumentovať relevantnými právnymi predpismi na úseku práva, bezpečnosti a súdneho inžinierstva, zásady organizácie, riadenia a plnenia úloh civilnej ochrany. Má dostatočné znalosti z problematiky analýzy a posudzovania negatívnych javov a ich následkov, z metodiky expertnej činnosti a z forenznej analytickej činnosti, ktoré vie logicky zostaviť a obhájiť do technicky odôvodniteľného celku. Má dostatočné vedomosti zo zásad a podmienok ochrany kritickej infraštruktúry, z teórie a praxe manažmentu rizík, krízového manažmentu a všeobecnej vnútornej správy na úrovni ústrednej a miestnej štátnej správy a samosprávy, ako aj z ochrany pred požiarmi, vrátane tvorby plánov ochrany objektov a bezpečnostných projektov. Vie zaujať stanovisko a odporúčať vhodný prístup v oblasti aplikácie metód kriminalistiky a kriminológie na podporu bezpečnosti, ochrany osôb a majetku. Vie zvoliť vhodné kriminalistické a kriminologické metódy na skúmanie a hodnotenie významných kriminalistických objektov a určovať vyšetrovacie verzie a policajné postupy. Ovláda základné vedomosti z oblasti manažmentu rizík a vie ich aplikovať v orgánoch verejnej správy a v podnikateľských subjektoch. Má vedomosti týkajúce sa riadenia náročných zásahov a súčinnosti zložiek IZS a v oblasti ochrany pred požiarmi pozná široké spektrum preventívnych a represívnych opatrení a spôsoby ich aplikácie v špecifickom prostredí a situáciách. Má vedomosti o fyzikálnochemickej podstate procesov horenia, hasenia a o rozvoji požiaru. Vie v praxi uplatniť vedomosti o materiáloch a ich vlastnostiach, o technológiách a ich obmedzeniach, o právnych normách expertnej činnosti, o expertíznej analýze, o príčinnej analýze porúch, tvorbe expertíznej správy a dokumentácie v oblasti priemyselnej bezpečnosti. Pozná zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a preventívne opatrenia. Ovláda bezpečnostné opatrenia na úseku ochrany informácií, duševného vlastníctva a zásady riadenia informačnej bezpečnosti organizácií.

Absolvent je schopný samostatne a kvalifikovane spracovávať koncepčné návrhy na riešenie rôznych krízových scenárov s dôrazom na ochranu osôb, majetku a životného prostredia. Je schopný analyzovať bezpečnostné prostredie a jeho zmeny, vykonávať posudzovanie rizík a bezpečnostné analýzy a navrhovať komplexné bezpečnostné systémy. Je pripravený navrhovať a prijímať vhodné riešenia na ochranu osôb a majetku po vzniku bezpečnostných incidentov, prípadne mimoriadnych udalostí. Dokáže viesť a riadiť analytické, policajné, vyšetrovacie a výkonné tímy a prijímať komplexné riešenia na zaistenie bezpečnosti. Je schopný analyzovať kriminalistické objekty a kriminologické stavy a situácie z pohľadu bezpečnosti a jej narušenia. Vie samostatne spracovávať koncepčné návrhy na riešenie porúch v celom systéme policajných, kriminalistických alebo kriminologických situácii a jeho jednotlivých prvkov a aplikovať všetky vybrané kriminalistické a kriminologické metódy na skúmanie významných kriminalistických objektov. Dokáže prijímať rozhodnutia vo vzťahu k právnej zodpovednosti subjektov porušujúcich práva a chránené záujmy v oblasti bezpečnosti. Je schopný navrhovať, implementovať a riadiť systémy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Navrhuje systémové opatrenia pre zvýšenie efektívnosti systémov riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Posudzuje podnikateľské riziká a riziká vzniku závažných priemyselných havárii, spracováva havarijné plány a pripravuje opatrenia na ich aplikovanie. Vykonáva analýzy rizík územia a zabezpečuje ich dokumentáciu. Na úseku požiarnej bezpečnosti stavieb a technologických procesov uplatňuje zásady riadenia rizík, dokáže posudzovať stavby a technologické zariadenia so zložitým riešením protipožiarnej bezpečnosti. Je schopný navrhovať, implementovať a riadiť systémy BOZP, vykonávať analýzy rizík vo výrobných a technologických procesoch, zabezpečiť ich dokumentáciu a navrhovať systémové opatrenia pre zvýšenie efektívnosti systémov riadenia BOZP s cieľom dosiahnutia požadovanej úrovne kultúry bezpečnosti v celom systéme človek – stroj – prostredie.

Absolvent preukazuje vysoký stupeň samostatnosti pri riešení mimoriadnych udalostí rôzneho charakteru a iných krízových javov, problémov počas plánovaných činnosti a projektov z oblasti študijného odboru v meniacom sa prostredí. Dokáže riadiť tímy pracovníkov v tejto oblasti, samostatne viesť bezpečnostné akcie a prevziať zodpovednosť za správnosť ich riešenia. Preukazuje schopnosť pracovať efektívne ako jednotlivec, člen alebo vedúci tímu. Vie riadiť bezpečnostné tímy, tímy vyšetrovateľov, záchranárov, koordinovať činnosť policajných a záchranných zložiek, komplexne organizovať činnosť pri vykonávaní záchranných prác počas havárií, živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostí. Je spôsobilý samostatne posudzovať parametre pracovného prostredia v oblasti práce s nebezpečnými látkami, vyhradených technických zariadení, požiarneho a bezpečnostného inžinierstva. Je kompetentný samostatne alebo v tíme pripravovať komplexnú dokumentáciu ochrany pred požiarmi a voliť a implementovať vhodnú stratégiu protipožiarnej bezpečnosti stavieb a technologických procesov. Ovláda problematiku diagnostiky, ohodnocovania majetku a posudzovania škôd a metódy výskumu a vývoja s orientáciou na príslušnú špecializáciu (doprava, strojárstvo, stavebníctvo, elektrotechnika, ekonomika, informatika a podobne). Disponuje inovatívnym a tvorivým myslením pri aplikácii krízových stratégii a moderných metód prevencie a riešenia trestnej a inej protispoločenskej činnosti a krízových javov. Je schopný používať progresívne metódy a prostriedky pri riešení problémov, zavádzať zložité technické riešenia a tvorivo aplikovať získané poznatky z teórie a praxe. Je spôsobilý poskytovať zamestnávateľovi poradenské služby v oblasti vzdelávacích, metodických, organizačných, koordinačných a ďalších úloh pri zaisťovaní BOZP. Je kompetentný identifikovať a analyzovať problémy, navrhnúť a implementovať riešenie zložitých a rozsiahlych zásahov záchranných zložiek IZS spolu s vypracovaním príslušnej dokumentácie. Je pripravený odborne prezentovať výsledky vlastnej činnosti a prijatých rozhodnutí pred verejnosťou a pred odborným publikom a to aj v cudzom jazyku. Stará sa o svoj osobný odborný rast a o vzdelávanie svojich podriadených s dôrazom na predmetný študijný odbor. Absolvent má digitálne zručnosti na príslušnej úrovni pre príslušný stupeň štúdia, ktoré dokáže využívať pri výkone povolania. 8

Vedomosti, zručnosti a kompetencie absolventov študijného programu tretieho stupňa sú definované nasledovne :
Absolvent má rozsiahle všeobecné vedomosti na úrovni hodnotenia a vie správne aplikovať konkrétne vedecké metódy základného výskumu a aplikovaného výskumu na úseku ochrany osôb, majetku a životného prostredia, bezpečnostných verejno-právnych služieb, projektovania najnáročnejších policajných a iných bezpečnostných činností, v oblasti kriminalistiky a kriminológie, BOZP, v oblasti záchranných služieb a v oblasti hodnotenia materiálov a technických prostriedkov na úseku ochrany pred požiarmi, ako aj v krízovom manažmente, manažmente rizík a v súdnom inžinierstve. Má rozsiahle odborné vedomosti z viacerých oblastí študijného odboru, ktoré mu slúžia ako základ na uskutočňovanie výskumu a vývoja a vytvárania nových poznatkov v oblasti bezpečnostných služieb. Má dostatočné vedomosti o postupoch projektovania výskumu a vývoja, ako aj zostavovania a vedenia výskumných tímov.

Absolvent dokáže formulovať nové hypotézy a stratégie pre ďalší výskum a rozvoj študijného odboru bezpečnostné vedy samostatne, ako aj v interakciách s inými študijnými odbormi. Aplikuje vlastné zistenia svojej teoretickej analýzy a svojho komplexného vedeckého výskumu pri riešení problémov teórie a praxe krízového riadenia, ochrany osôb a majetku, kriminalistiky a činnosti policajných služieb, požiarnej bezpečnosti, záchranných činností, súdneho inžinierstva a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Aplikuje vlastné zistenia zo skúmania príčin, priebehu a dôsledkov negatívnych technických javov. Prakticky ovláda zvolené bádateľské metódy a používa ich pri hľadaní nových technológií, technických detailov a dôležitých interaktívnych systémových väzieb. Na zvýšenie efektívnosti a účinnosti svojich výstupov a zistení dokáže navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy.

Absolvent sa vyznačuje nezávislým, kritickým a analytickým myslením, ktoré aplikuje v meniacom sa bezpečnostnom prostredí. Samostatne prezentuje výsledky výskumu a vývoja pred odbornou komunitou v Slovenskej republike a v zahraničí. Je platným členom vedeckých tímov v oblasti krízového riadenia, požiarneho inžinierstva a environmentálnej bezpečnosti, v ochrane objektov a majetku s dôrazom na prvky kritickej infraštruktúry, ako aj v bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické aspekty pri formulovaní výskumných zámerov a interpretácii výsledkov výskumu. Je pripravený pôsobiť v pozícii vysokoškolského učiteľa a výskumného pracovníka v oblasti bezpečnostných vied a bezpečnosti. Vo svojej práci využíva moderné metódy rozhodovania vrátane modelovania a simulácie podporené vhodnými softvérovými produktmi. Dokáže určiť zameranie výskumu a koordinovať tím v študijnom odbore bezpečnostné vedy. Absolvent má digitálne zručnosti na príslušnej úrovni pre príslušný stupeň štúdia, ktoré dokáže využívať pri výkone povolania. 9

Študijný poriadok Akadémie Policajného zboru v Bratislave definuje študijný program ako: súbor predmetov, ktoré pozostávajú zo vzdelávacích činností, ktorými sú najmä prednáška, seminár, cvičenie, záverečná práca, projektová práca, laboratórne práce, stáž, exkurzia, odborná prax, štátna skúška a ich kombinácie a súbor pravidiel zostavený tak, aby úspešné absolvovanie týchto vzdelávacích činností pri zachovaní uvedených pravidiel umožnilo získať vysokoškolské vzdelanie.

Študijné programy na akadémii vymedzujú obsah, rozsah a formy vzdelávania v študijných programoch, v ktorých boli akreditované. Štúdium sa obsahovo a organizačne zabezpečuje na základe študijného programu a odporúčaného študijného plánu. Študijný program bližšie určujú:
a) názov študijného programu,
b) študijný odbor, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie,
c) stupeň vysokoškolského štúdia, pre ktorý je študijný program určený,
d) forma štúdia,
e) profil absolventa,
f) charakteristika predmetov, prípadne dĺžka praxe vrátane počtu kreditov, ktoré sa ich
absolvovaním získavajú,
g) pravidlá a podmienky na utváranie študijných plánov,
h) štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch,
i) požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu,
j) rozdelenie štúdia na časti vyjadrené v akademických rokoch alebo v ich častiach a podmienky, ktorých splnenie sa vyžaduje, aby študent mohol postúpiť do ďalšej časti štúdia; podmienky sa vyjadrujú počtom kreditov získaných za absolvované predmety,
k) počet kreditov, ktorých dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia
l) ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie vrátane štátnej skúšky,
m) udeľovaný akademický titul,
n) jazyk, v ktorom sa študijný program uskutočňuje, ktorým sa rozumie jazyk, v ktorom sú vyučované predmety študijného programu.

Študijné predmety zaradené do študijného programu sa podľa záväznosti členia na:
a) povinné predmety – ich úspešné absolvovanie je podmienkou úspešného absolvovania danej etapy štúdia alebo celého študijného programu,
b) povinne voliteľné predmety – podmienkou úspešného absolvovania časti štúdia alebo celého študijného programu je úspešné absolvovanie určeného počtu týchto predmetov podľa výberu študenta v štruktúre určenej študijným programom,
c) výberové predmety – všetky ostatné predmety v študijnom programe alebo v ponuke iných
študijných programov, študent má možnosť zapísať si ich na doplnenie svojho štúdia a na získanie potrebného počtu kreditov v danej časti štúdia. 10

Akadémia Policajného zboru v Bratislave poskytuje vysokoškolské štúdium v akreditovaných študijných programoch vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania. Ide o akreditované študijné programy: bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku a bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe.

Katedra kriminológie je jednou z pätnástich katedier Akadémie Policajného zboru v Bratislave. 11 Exkurzom do histórie možno konštatovať, že v čase založenia školy (školský rok 1992/1993) v rámci organizačnej štruktúry bola jednou z katedier Katedra trestného práva a kriminológie. V ďalšom období pôsobenia akadémie sa jej organizačná štruktúra dotvárala. Niektoré organizačné zmeny boli realizované v čase od 1. januára 1994. Došlo aj k reorganizácii niektorých katedier. Vznikla samostatná Katedra trestného práva a samostatná Katedra kriminológie. Katedru kriminológie založil v roku 1994 (akademický rok 1994/1995) doc. PhDr. Robert Chalka, CSc., ktorú vtedy aj viedol. Je na mieste podotknúť, že ako samostatne fungujúca katedra je jedinou katedrou svojho druhu v rámci slovenského vysokoškolského vzdelávania. Pracovníci katedry od zimného semestra roku 1997 zabezpečovali okrem výučby kriminologických predmetov aj výučbu takzvaných „penologických“ predmetov. 12

Aktuálne je možné konštatovať, že Katedra kriminológie Akadémie Policajného zboru v Bratislave je stále jedinou samostatnou katedrou kriminológie v rámci vysokoškolského vzdelávania v Slovenskej republike. V pedagogickom procese sa špecializuje na vysokoškolskú výučbu povinných predmetov „kriminológia“, výučba ktorých je zabezpečovaná v študijných programoch bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku a bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe. Hlavné ťažisko obsahového zamerania týchto predmetov je v riešení teoretických a aplikovaných otázok kriminológie a ich zvládnutie má zásadný význam pre progresívny postup v štúdiu na Akadémii Policajného zboru v Bratislave. Katedra sa okrem výučby povinných predmetov „kriminológia“ špecializuje na kriminologický výskum a kriminologické prognózovanie s dôrazom na prevenciu kriminality a výučbu ďalších povinne voliteľných predmetov, ktoré prispievajú k všestrannej profilácii budúceho absolventa. Primárnym cieľom sprostredkovanej výučby je poskytnúť študentovi efektívnym a komplexným spôsobom dostatok informácií tak, aby získal podrobné znalosti z oblasti kriminológie a tiež predmetov na kriminológiu nadväzujúcich, akým je napríklad aj predmet „penológia“.

Katedra v rámci výučby, a podobne aj v rámci riešenej vedeckovýskumnej činnosti, spolupracuje s viacerými útvarmi Ministerstva vnútra SR, „sesterskou“ Katedrou kriminológie Policajnej akadémie v Prahe (Česká republika) a ďalšími vysokými školami v Slovenskej republike, Českej republike a Poľskej republike. 13

Kriminológia je veda, ktorá dôsledným využívaním korektného teoretického a metodologického inštrumentária skúma kriminalitu (zločin) ako nežiaduci sociálno-patologický jav v spoločnosti, jej stav, úroveň, štruktúru, dynamiku, osobnosť páchateľa, obete, vzťah páchateľa a obete, jednotlivé druhy kriminality, možnosti jej minimalizácie a prognózovania jej vývoja v bližšej a vzdialenejšej budúcnosti. 14

II. Výsledky dotazníkového skúmania

Respondentmi dotazníkového skúmania boli externí študenti magisterského stupňa štúdia študijného programu bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku. Štyridsať študentov bolo dotazovaných otázkou, či už niekedy pri svojej práci využili informácie a poznatky, ktoré získali a nadobudli v rámci výučby predmetu Kriminológia. V prípade, že odpovedali „áno“, bola im v dotazníku položená ďalšia otázka, „napríklad o aké informácie a poznatky išlo“. Možnosťami odpovedí boli:
a) fenomenologické poznatky (o stave, štruktúre, úrovni či dynamike kriminality),
b) etiologické informácie a poznatky (o príčinách a podmienkach kriminality),
c) kriminologické informácie a poznatky o páchateľoch kriminality,
d) kriminologické informácie a poznatky o obetiach kriminality,
e) kriminologické informácie a poznatky o prevencii kriminality a možnostiach jej uplatňovania,
f) iné kriminologické informácie a poznatky.
Respondenti mohli označiť viac odpovedí.

Z predmetnej skupiny respondentov, šiesti príslušníci PZ nevyužili (odpoveď „nie“) v rámci svojej aplikačnej praxe kriminologické informácie a poznatky. Zvyšní respondenti (34) odpovedali kladne („áno“), a teda pri výkone svojho povolania využili vybrané kriminologické informácie a poznatky.

Dotazovaní policajti v aplikačnej praxi najväčšmi využili kriminologické informácie a poznatky o páchateľoch kriminality (24) a obetiach kriminality (18). Autorka príspevku pozitívne vníma fakt, že príslušníci PZ pri výkone svojej práce adekvátne vnímajú obete a ich potreby. 15 Kontrolu kriminality možno vnímať ako vyvážené pôsobenie represie a prevencie, pričom prípadná vzájomná nekooperácia by mohla v určitom slova zmysle narušiť normálne fungovanie spoločnosti. Vnímavý a pozitívny postoj v praxi preukazujú aj dotazovaní príslušníci PZ. V 14 prípadoch označili, že informácie a poznatky o prevencii kriminality, resp. možnostiach jej uplatňovania ich obohatili. Policajtom pri výkone povolania boli nápomocnými aj etiologické (11) a fenomenologické (5) informácie a poznatky.

Záver

Ku základným úlohám kriminológie zaradíme aj skvalitnenie vzdelávania v predmete Kriminológia a jej uplatnenie v spoločenskej praxi. Vzdelávanie profesií, ktoré pôsobia pri potláčaní kriminality nadobúda stále väčšiu dôležitosť. Dotýka sa taktiež kvality výkonu policajnej či právnickej profesie. V podmienkach Slovenskej republiky je kriminológia štandardným predmetom vyučovaným v rámci Akadémie Policajného zboru v Bratislave ako aj právnických fakúlt. Obdobná situácia je v Českej republike a iných európskych štátoch. 16

Cieľom tohto predmetu je osvojenie si vybraných kriminologických vedomostí samotnými študentmi. Tento cieľ nie je samoúčelný. Ide predovšetkým o to, aby získané poznatky im, ako budúcim policajtom či právnikom umožnili hlbšie analyzovať spoločenské a individuálne súvislosti trestného činu, spravodlivo zhodnotiť jeho nebezpečnosť či načrtnúť možnosť sociálnej kontroly.

Faktom je aj skutočnosť, že kriminológia ako neprávna veda nemá v Slovenskej republike postavenie, aké by si zaslúžila a neteší sa takému záujmu policajtov či právnikov (z radov študentov či aplikačnej praxe) ako iné vedné odbory. Preto je na mieste dôkladne analyzovať názory, ktoré vedome či nevedome znižujú jej význam pre spoločnosť. Táto veda má nezastupiteľný význam, ponúka analýzy, závery a riešenia, z ktorých právo následne vychádza. Preto orgány činné v trestnom konaní (policajný orgán, vyšetrovateľ, prokurátor, súd), ako aj právnici a ostatné zložky spoločnosti by nemali byť zamerané len na literu zákona v boji proti kriminalite, ale mali by sa podieľať na jeho kriminologickej analýze a využívať kriminologické poznatky. Toto úsilie by efektívne pomohlo naplniť primárny cieľ kriminológie a trestného práva, ktorým je eliminácia kriminality. Tento cieľ si zaslúži významnú pozornosť a snahu o spoluprácu na všetkých úrovniach. Autorka predmetného príspevku v uvedenom plne súhlasí s názorom autorov publikácie Kriminológia. 17

Autorka: JUDr. Michaela Jurisová, PhD.

Použitá literatúra

DIANIŠKA, G., STRÉMY, T., VRÁBLOVÁ, M. a kol. 2016. Kriminológia. 3. vydanie. Plzeň: Aleš Čeněk, 408 s. ISBN 978-80-7380-620-0.

JURISOVÁ, M. 2020. Špecializácia ZVJS v podmienkach Akadémie Policajného zboru v Bratislave, In RESOCIALIZÁCIA ODSÚDENÝCH A JEJ PERSPEKTÍVY. Bratislava: Centrum propagácie a polygrafických služieb Zboru väzenskej a justičnej stráže, s. 145 – 156, ISBN 978-80-972856 (tlačená verzia).

KLIMEK, L., 2020. Kriminológia vo vnútroštátnom a medzinárodnom rozmere. Bratislava: Wolters Kluwer SR s. r. o., 777 s. ISBN 978-80-571-0251-9.

Vedecko-výskumná úloha:
Medzinárodná vedecko-výskumná úloha „Implementácia zákona o obetiach trestných činov do policajnej a viktimologickej praxe“ (VÝSK. 255).

Internetové zdroje:
https://www.akademiapz.sk/pracoviska/katedry/KK
https://www.akademiapz.sk/sites/default/files/1772-Studijna%20prirucka/S...
https://www.minedu.sk/sustava-studijnych-odborov-sr/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2019/244/20230201_...


1KLIMEK, L., 2020. Kriminológia vo vnútroštátnom a medzinárodnom rozmere, s. 19, s. 25.
2Dostupné na internete: https://www.minedu.sk/sustava-studijnych-odborov-sr/
31. Architektúra a urbanizmus 2. Bezpečnostné vedy 3. Biológia 4. Biotechnológie 5. Doprava 6. Drevárstvo 7. Ekologické a environmentálne vedy 8. Ekonómia a manažment 9. Elektrotechnika 10. Farmácia 11. Filológia 12. Filozofia 13. Fyzika 14. Geodézia a kartografia 15. Historické vedy 16. Chemické inžinierstvo a technológie 17. Chémia 18. Informatika 19. Kybernetika 20. Lesníctvo 21. Logopédia a liečebná pedagogika 22. Matematika 23. Mediálne a komunikačné štúdiá 24. Obrana a vojenstvo 25. Ošetrovateľstvo 26. Politické vedy 27. Poľnohospodárstvo a krajinárstvo 28. Potravinárstvo 29. Pôrodná asistencia 30. Právo 31. Priestorové plánovanie 32. Psychológia 33. Sociálna práca 34. Sociológia a sociálna antropológia 35. Stavebníctvo 36. Strojárstvo 37. Teológia 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy 39. Umenie 40. Vedy o športe 41. Vedy o umení a kultúre 42. Vedy o Zemi 43. Verejné zdravotníctvo 44. Veterinárske lekárstvo 45. Všeobecné lekárstvo 46. Zdravotnícke vedy 47. Získavanie a spracovanie zemských zdrojov 48. Zubné lekárstvo
4Dostupné na internete: https://www.slov-lex.sk/pravne predpisy/prilohy/SK/ZZ/2019/244/20230201_5510036-2.pdf
5Ďalej aj „BOZP“.
6Ďalej aj „IZS“.
7Dostupné na internete: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2019/244/20230201_...
8Dostupné na internete: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2019/244/20230201_...
9Dostupné na internete: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2019/244/20230201_...
10Čl. 15, Študijný poriadok Akadémie PZ v Bratislave. Dostupné na internete: https://www.akademiapz.sk/sites/default/files/1772-Studijna%20prirucka/S...
11Informácie v predmetnom príspevku sú aktuálne v čase jeho spracovania – AR 2023/2024.
12 Bližšie informácie k „penologickým“ predmetom autorka uvádza aj v príspevku: JURISOVÁ, M. 2020. Špecializácia ZVJS v podmienkach Akadémie Policajného zboru v Bratislave, In RESOCIALIZÁCIA ODSÚDENÝCH A JEJ PERSPEKTÍVY, s. 145 a nasl.
13Dostupné na internete: https://www.akademiapz.sk/pracoviska/katedry/KK
14KLIMEK, L., 2020. Kriminológia vo vnútroštátnom a medzinárodnom rozmere, s. 23 a nasl.
15Katedra kriminológie bližšie na predmetnú problematiku nazerá aj optikou medzinárodnej vedecko-výskumnej úlohy Implementácia zákona o obetiach kriminality do policajnej a viktimologickej praxe.
16KLIMEK, L., 2020. Kriminológia vo vnútroštátnom a medzinárodnom rozmere, s. 32 a nasl.
17DIANIŠKA, G., STRÉMY, T., VRÁBLOVÁ, M. a kol. 2016. Kriminológia, s. 353 a nasl.
Pozn. autorky: Autori publikácie Kriminológia ponúkajú čitateľovi zaujímavú pasáž, v ktorej je pozornosť venovaná názorom študentov na kriminológiu ako vedu, ako aj výučbu predmetu Kriminológia, a to konkrétne v časti „Kriminológia očami študentov právnickej fakulty“ – s. 359 a nasl.