Správne právo

Vybrané aspekty európskeho správneho práva vo vzťahu k administratívnemu vyhosteniu cudzinca

dec 27 2023

Selected aspects of European administrative law in relation to the administrative expulsion of a foreigner

Abstrakt: Európske správne právo zahŕňa široký diapazón právnych dokumentov. V našom príspevku rozoberieme vybrané aspekty európskeho správneho práva so zameraním na dokumenty Rady Európy. Výber aspektov a právnych dokumentov je zameraný na najdôležitejšie dokumenty súvisiace a dotýkajúce sa administratívneho vyhostenia cudzinca. Jednotlivé aspekty a právne dokumenty rozoberieme v súvise s vnútroštátnou právnou úpravou administratívneho vyhostenia.
Kľúčové slová: cudzinec, administratívne vyhostenie, zákaz vstupu, európske správne právo.

Abstract: European administrative law covers a wide range of legal documents. In our article, we will discuss selected aspects of European administrative law with a focus on Council of Europe documents. The selection of aspects and legal documents is focused on the most important documents related to and affecting the administrative expulsion of a foreigner. We will discuss individual aspects and legal documents in connection with the national legal regulation of administrative expulsion.
Key words: foreigner, administrative expulsion, entry ban, European administrative law.

Sociálna politika na komunálnej úrovni vo Švédsku

dec 18 2022

Social policy at local level in Sweden

Abstrakt: Švédska ústava ukladá verejnej správe osobitnú povinnosť podporovať sociálnu starostlivosť a zabezpečenie, čo sa významnou mierou týka aj obcí. V podmienkach unitárneho štátu obce v sociálnej sfére tesne spolupracujú s centrálnymi štátnymi orgánmi ako aj s krajmi. Pre výkon svojich úloh si pritom vytvárajú osobitné orgány, ktoré sú vo svojej činnosti len rámcovo viazané celým radom zákonov. Medzi nimi má kľúčové miesto zákon o sociálnych službách, ktorý vymedzuje základné formy sociálnej pomoci a rámcovo ukladá obciam úlohy v starostlivosti o deti, o starších občanov, o jednotlivcov a rodinu a o uchádzačov o azyl. Sociálna politika, vykonávaná prostredníctvom orgánov obcí, má predpoklad rešpektovania individuálnych potrieb a rešpektovanie osobnosti klienta.
Kľúčové slová: cieľové skupiny, komunálna sociálna politika, Švédsko, zákony

Abstract: The Swedish Constitution imposes specific duty on public administration to promote social welfare and security, which also significantly concerns municipalities. In the conditions of a unitary state the municipalities work closely in the social sphere with the central government authorities as well as the regions. To carry out its mission the municipalities may establish specific bodies that are in its action only marginally bound by a number of laws. Among them has a key place Social Services Act, which defines the basic forms of social assistance and marginally obliges municipalities to take care for children, elderly, individuals families and asylum seekers. Social Policy, carried out by means municipal authorities, has an premise to respect the individual needs and respect for the personality of the client.
Key words: taget groups, municipal social policy, Sweden, laws

Výskum venovaný právnej ochrane štátnych symbolov, národných symbolov a iných symbolov (rozhovor)

nov 29 2022

Doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD, docent pôsobiaci na Katedre správneho a environmentálneho práva Právnickej fakulty UK v Bratislave, sa v tomto roku zapojil do výskumného projektu „Central European Professors’ Network” zameraného na problematiku právnej regulácie a ochrany štátnych symbolov, národných symbolov, symbolov samospráv a iných komunít. K tejto problematike a o uskutočnenom výskume s ním uskutočnil rozhovor Mgr. Ondrej Ružička, PhD., odborník na ústavné právo a medzinárodné verejné právo, pôsobiaci na tej istej fakulte.

Fotografie a videá z pohľadu GDPR

nov 17 2022

Photos and videos from the point of view of GDPR

Abstrakt: Článok sa zaoberá pravidlami pre zverejňovanie fotografií a videí na internete. Aj fotografia alebo video môže byť za určitých okolností osobným údajom. Ich vyhotovenie a zverejnenie sa v takom prípade považuje sa spracúvanie osobných údajov a musí sa riadiť príslušnými právnymi predpismi. Neoprávnené zverejňovanie fotografií a videí môže okrem ochrany osobných údajov narušiť aj právo na súkromie a ochranu osobnosti.
Kľúčové slová: fotografia na internete, video na internete, osobné údaje, zásady spracúvania osobných údajov, právo na súkromie, právo na ochranu osobnosti

Abstract: The article deals with the rules for publishing photos and videos on the Internet. Even a photo or video can be personal data under certain circumstances. Its creation and publication in such a case is considered the processing of personal data and must be governed by the relevant legal regulations. In addition to the protection of personal data, the unauthorized publication of photos and videos may also violate the right to privacy and protection of personality.
Key words: photo on the Internet, video on the Internet, personal data, principles of personal data processing, right to privacy, right to protection of personality

Test proporcionality v správnom konaní

dec 9 2021

Test of proportionality in administrative proceedings

Abstrakt: Správny orgán v rámci svojej rozhodovacej právomoci v niektorých prípadoch preskúmava aj uplatnenie princípu proporcionality. Ide o prípady konfliktu dvoch práv. V našom príspevku rozoberieme princíp proporcionality a test proporcionality na európskej, ako aj vnútroštátnej úrovni. Zároveň navrhneme uplatniteľný postup pri aplikácii testu proporcionality správnym orgánom v jeho rozhodovaní.
Kľúčové slová: princíp proporcionality, test proporcionality, správny orgán, správne konanie.

Abstract: In some cases, the administrative body also examines the application of the principle of proportionality within its decision-making power. These are cases of conflict between two rights. In our article, we will discuss the principle of proportionality and the proportionality test at both European and national levels. At the same time, we will propose an applicable procedure for the application of the test of proportionality by the administrative body in its decision-making.
Key words: principle of proportionality, test of proportionality, administrative body, administrative procedure.

Zrakovo postihnuté osoby vo verejnej doprave

máj 3 2020

Visually impaired persons in public transport

Abstrakt:1 Príspevok poukazuje na právne a sociálne rozmery problematiky využívania verejnej dopravy zrakovo postihnutými osobami. Na základe analýzy zahraničnej právnej úpravy, príslušnej úpravy Európskej únie, ale aj slovenskej úpravy, autori navrhujú vhodné riešenia tejto komplikovanej situácie.
Kľúčové slová: zrakovo postihnutá osoba, verejná doprava, hromadná doprava

Foto: Rudolf Baranovič - fotoobrázky života okolo nás (2020)Foto: Rudolf Baranovič - fotoobrázky života okolo nás (2020)
Abstract: The paper points to the legal and social dimensions of the issue of the use of public transport by the blind (visually impaired) persons. Based on the analysis of foreign legislation, the relevant legislation of the European Union, but also the Slovak regulation, the authors propose appropriate solutions to this complicated situation.
Keywords: visually impaired person, public transport, mass transport

Zahraničné úpravy výcviku a kontroly vodiacich psov

máj 3 2020

Foreign regulations on the training and control of guide dogs

Abstrakt1: Slovenská vnútroštátna právna úprava statusu vodiacich psov je v mnohých aspektoch dostatočne komplexná, napriek tomu jej však možno vyčítať viaceré nedostatky, ktoré si aj v komparácii so zahraničnými úpravami vyžadujú doplnenie alebo zmenu. Príspevok ponúka zahraničné vzory, ktoré môžu pre slovenského normotvorcu slúžiť ako inšpirácia.
Kľúčové slová: vodiaci pes, zrakovo postihnutá osoba

Abstract: The Slovak national legislation on the status of guide dogs is sufficiently complex in many respects, but it can nevertheless be accused of a number of shortcomings which, even in comparison with foreign regulations, require a supplement or change. The paper offers foreign models that can serve as an inspiration for the Slovak legislator.
Keywords: guide dog, visually impaired person

Kriminalisticko-taktické metódy a sekundárna viktimizácia

apr 19 2020

Methods of forensic tactics and secondary victimisation

Abstrakt: Práca pojednáva o vybraných metódach kriminalistickej taktiky a ich potenciálneho negatívneho vplyvu na obete trestných činov. Hlavným cieľom je zanalyzovať psychologický dopad kontaktu poškodeného s orgánmi činnými v trestnom konaní a inými aktérmi najmä počas prípravného trestného konania.
Kľúčové slová: obeť, sekundárna viktimizácia, kriminalistika, kriminalistická taktika.

Abstract: The article focuses on chosen methods of forensic tactics and its potential negative impact on victims of crime. Main aim is to analyze the psychological influence of the contact between the victim and the law enforcement authorities and other actors during the investigative phase of criminal proceedings.
Key words: victim, secondary victimisation, forensics, forensic tactics.

Na čo sú policajti oprávnení v čase pandémie Covid-19? 15 otázok a odpovedí

apr 5 2020

V tomto článku nájdete 15 otázok a odpovedí týkajúcich sa toho, aké sú oprávnenia policajtov v čase koronavírovej pandémie.

Foto: Rudolf Baranovič - fotoobrázky života okolo nás (2020)Foto: Rudolf Baranovič - fotoobrázky života okolo nás (2020)


1. Ak mi policajt niečo prikáže alebo ma na niečo vyzve, musím uposlúchnuť?

Áno. Podľa zákona o Policajnom zbore každý musí poslúchnuť výzvu a pokyn policajta v rozsahu oprávnení policajta podľa zákona.1 Prosím, nesťažujte v súčasnej náročnej situácii polícii prácu zbytočným spochybňovaním ich služobných úkonov.


2. Čo robiť, ak považujem výzvu alebo pokyn policajta za nezákonnú?

Aj keď s policajtom nesúhlasíte, rešpektujte ho a splňte, čo od vás žiada. Ak si myslíte, že policajt prekročil svoje oprávnenia, môžete sa následne obrátiť na rôzne orgány (podľa okolností napríklad na jeho nadriadeného, s podnetom na prokuratúru alebo na verejného ochrancu práv, na súd so žalobou proti inému zásahu orgánu verejnej správy). Obrátiť sa môžete aj na Úrad inšpekčnej služby ministerstva vnútra. Odporúčam vám poradiť sa pred podaním akéhokoľvek podania či podnetu s právnikom, možno vám vysvetlí, že policajt postupoval zákonne.

Komparácia oprávnení policajno-bezpečnostných zložiek

feb 6 2020

The comparison of police and security forces´ permissions

Abstrakt:1 Štúdia porovnáva oprávnenia zverené osobitnými zákonmi príslušníkom Policajného zboru, obecnej polície, Vojenskej polície, Zboru väzenskej a justičnej stráže a ozbrojeným príslušníkom finančnej správy. Rozsah a obsah oprávnení musí súvisieť s pôsobnosťou konkrétnej policajno-bezpečnostnej zložky a mal by sa včas prispôsobovať aktuálnej situácii na úseku vnútorného poriadku a bezpečnosti.
Kľúčové slová: Policajný zbor, obecná polícia, Vojenská polícia, Zbor väzenskej a justičnej stráže, ozbrojený príslušník finančnej správy

Abstract: The study compares the powers of the title of special acts to the members of the Police Force, Municipal Police, Military Police, Prison and Court Guard Servise and armed members of the Financial Administration. The scope and content of the authorizations must be related to the scope of the specific police and security unit and should be adjusted in time to the current situation in the field of internal order and security.
Key words: Police Force, Municipal Police, Military Police, Prison and Court Guard Services, armed members of the Financial Administration