Kriminalistická expertíza písma písacích strojov

aug 30 2022

Forensic Examination of Typewritten Documents

Abstrakt: V článku sa autor venuje kriminalistickej expertíze písma písacích strojov. V prvej časti autor popisuje históriu vývoja, delenie písacích strojov, ich hlavné časti a používané druhy písma. V ďalšej časti článku sú charakterizované objekty kriminalistického skúmania, je spracovaná problematika skupinovej a individuálnej identifikácie písacích strojov ako i priebeh tohto procesu.

Kľúčové slová: skúmanie písma písacích strojov, identifikácia písacích strojov, kriminalistická expertíza, falšovanie, písacie stroje

Abstract: In the article, the author deals with the forensic expertise of typewriters. In the first part, the author describes the history of development, models of typewriters, their main parts and the typewriters fonts. In the next part of the article, the objects of criminal investigation are characterized, the issue of group and individual identification of typewriters, as well as the course of this process, is described.
Key words: examination of typewriters, Examination of a Typewritten Document, Identification of Typewriters, Forensic Examination, Forgery, Typewriters

Úvod

Napriek tomu, že písacie stroje boli už pred viac ako dvomi desaťročiami nahradené počítačmi a tlačiarňami, vo svete stále možno nájsť používateľov písacích strojov. Používanie písacieho stroja možno vidieť v súčasnosti u niektorých spisovateľov či scenáristov, no písacie stroje sa taktiež začínajú vracať na pôdu niektorých inštitúcií, v prípade, ak nechcú dané inštitúcie ukladať zápisy či údaje do pamäte počítača, aby nezanechali digitálnu stopu. Rovnako je stále páchaná trestná činnosť s použitím písacieho stroja v prípadoch anonymných výhražných listov, vydierania alebo falšovania či pozmeňovania dokumentov a ich antedatovania.

Nielen pero a papier zanechávajú stopy o pôvode dokumentu, ale aj rôzne mechanické zariadenia. V tomto prípade písacie stroje vytvárajú na liste papiera znaky, ktoré môžu súdnym znalcom či kriminalistickým expertom pomôcť odhaliť, že listina bola pozmenená, alebo určiť, na akom písacom stroji bola daná listina vytvorená. Písacie stroje v minulosti ľudia veľmi často používali a i v súčasnosti v určitej miere stále používajú na páchanie trestnej činnosti, a to v mylnom dojme, že písomnosť vyhotovená písacím strojom sa stáva nevystopovateľná. Súdny znalec či kriminalistický expert sa v prípadoch skúmania strojového písma snaží určiť typ, značku a model písacieho stroja, a porovnať tieto písomnosti s podozrivým písacím strojom, pokiaľ je k dispozícii. 1

História písacích strojov

Prvý známy patent na zariadenie určené na vytváranie znakov „úhľadných a presných, že sa nedajú odlíšiť od tlače“ udelila anglická kráľovná Anna 7. januára 1714 anglickému inžinierovi menom Henry Mill. Záznam o vynáleze sa však nezachoval.
Prvým písacím strojom skonštruovaným v Spojených štátoch bol vynález Williama Austina Burta z Detroitu. Stroj bol vynájdený v roku 1828 a jeho patent podpísal prezident Andrew Jackson. Toto zariadenie sa volalo „Typograf“. Jediný model Burtovho stroja bol zničený pri požiari patentového úradu v roku 1836.

Prvý praktický písací stroj bol dokončený v septembri 1867, patent bol udelený až v júni 1868. Vynálezcom bol Christopher Latham Sholes z Milwaukee, Wisconsin. Prvý komerčný model bol vyrobený v roku 1873 a bol nainštalovaný na stojane šijacieho stroja. Voz sa vracal na ľavý okraj nožným pedálom podobným pedálu šijacieho stroja. Tento stroj nemal veľké aj malé písmená, ale písalo sa iba veľkými písmenami.

Christopher Sholes pozval Thomasa A. Edisona do Milwaukee, aby uvidel jeho zázračný stroj, a Edison v tom čase Sholesovi povedal, že jedného dňa bude písací stroj poháňaný elektrinou. Krátko nato Edison zostrojil písací stroj, ktorý bol ovládaný elektricky - sériou magnetov. Nakoľko to bol veľký, ťažkopádny a drahý stroj, nikdy nebol uvedený na trh. Mark Twain bol medzi prvými, ktorí si kúpili tento písací stroj a prvý autor, ktorý predložil vydavateľovi strojom písaný rukopis.

Od pôvodného stroja uvedeného Sholesom bolo predstavených a uvedených na trh mnoho značiek písacích strojov. Od pôvodného stroja z roku 1873 sa však vyskytli len štyri dôležité vylepšenia. Tieto vylepšenia v poradí, v akom sa objavili, sú nasledovné:

 • Viditeľné písanie.
 • Capital Shift, ktorý umožnil používanie veľkých a malých písmen (ovládanie dotykom).
 • Power Operation, ktorá po prvý raz priniesla písaciemu stroju rýchlosť vďaka elektrickej energii.
 • Proporcionálne rozstupy, ktoré vniesli do písania vzhľad tlačenej strany.

Spoločnosť International Business Machines Corporation bola zodpovedná za dve z týchto štyroch veľkých zmien v priemysle písacích strojov, konkrétne za elektrický pohon a proporcionálne rozmiestnenie textu.

Prvý poháňaný stroj praktickej hodnoty vynašiel v roku 1914 James Fields Smathers z Kansas City, Missouri. V roku 1920 vyrobil úspešný pokročilý model a v apríli 1923 ho odovzdal spoločnosti Northeast Electric Company v Rochestri. Prvá koncepcia poháňaného písacieho stroja fungovala na princípe šijacieho stroja v krajčírskom závode. Okamžite sa zistilo, že tento spôsob pohonu bol nevýhodou, keďže eliminoval flexibilitu a prenosnosť písacieho stroja. Northeast Electric od tohto bodu pokračovala vo vývoji samostatného elektrického motora. Northeast Electric Company vyrobila a predala 2500 takýchto pohonných jednotiek spoločnosti na výrobu písacích strojov, kde boli vstavané do bežných písacích strojov.

V tom čase bolo prijaté rozhodnutie navrhnúť písací stroj primárne s elektrickým ovládaním, a tak vznikol stroj Electromatic. V roku 1928 sa oddelenie Electromatic oddelilo od Northeast Electric Company a vznikla nová spoločnosť pod rovnakým názvom Electromatic Typewriters Inc. Prvý model nového stroja bol dokončený v marci 1930. V roku 1933 sa Electromatic Typewriters stali divíziou IBM a okamžite zožali mnohé výhody zo svojho spojenia s touto korporáciou.2

Elektrická prevádzka prenosných písacích strojov bola zavedená v roku 1956. V roku 1961 bol predstavený prvý komerčne úspešný písací stroj založený na sférickom dizajne typového nosiča International Business Machines Corporation. Písací prvok v tvare gule sa pohybuje po papieri, nakláňa sa a otáča podľa výberu požadovaného znaku alebo symbolu. Pohyb prvku zľava doprava eliminuje potrebu pohyblivého vozíka. 3

Kriminalistická expertíza písacích strojov

Hlavným cieľom kriminalistickej identifikácie písma písacích strojov je individuálna identifikácia konkrétneho písacieho stroja. V procese kriminalistického skúmania sa vykonáva skupinové (druhové) alebo individuálne stotožnenie skúmaného objektu. Pri skúmaní písma sporného dokumentu rozlišujeme dve štádiá, a to:

 1. určenie skupinovej príslušnosti (tzv. typovanie) písacieho stroja použitého pri vytvorení spornej listiny. Ide o určenie druhu, značky, modelu písacieho stroja, príp. o spresnenie okruhu písacích strojov, medzi ktoré patrí konkrétny použitý písací stroj. Taktiež je vyhodnocovaný skúmaný materiál z pohľadu kriminalistickej upotrebiteľnosti (spracovateľnosti).
 2. individuálna identifikácia písacieho stroja je ďalšia fáza, v ktorej cieľom je určiť konkrétny písací stroj, na ktorom bol napísaný sporný materiál. Podstatou pre úspešnú identifikáciu je zaistenie kvalitného porovnávacieho materiálu.

Jazykový prejav napísaný na písacom stroji poskytuje možnosti na identifikáciu či typovanie autora a tiež niektoré čiastkové informácie z hľadiska grafickej úpravy písomnosti a pisárskych návykov, zvláštností a schopností pisateľa. Identifikáciou písacích strojov možno za vhodných okolností vypátrať pisateľa spornej písomnosti či usvedčiť osoby podozrivé z napísania takejto písomnosti. Základom úspechu skúmania písma písacích strojov je spolupráca súdneho znalca či kriminalistického experta a žiadateľa o skúmanie. 4

1. obrázok: Katalógová karta s odtlačkom klávesnice z typovacieho systému zahraničných písacích strojov
Zdroj: MUSIL, M. Expertiza písma psacích stroju. Praha: Kriminalistický ústav, 1984, s. 61

Hlavné časti písacích strojov

Bežne používané mechanické písacie stroje sa skladajú z pevného rámu (tzv. kostry), pohyblivého vozíka s valcom, klávesnice skladajúcej sa zo štyroch radov kláves (dolný, základný, stredný a horný rad), medzerníka, typového koša - súboru typových pák, na konci ktorých sú typy, t. j. písmená, číslice, znamienka, značky (druhý koniec je uložený v tzv. segmente, ku ktorému sú pripojené vodidlá typov, ktoré vedú typy pri písaní a určujú miesto ich dopadu na valec), z riadkovacej páky, valca, opierky papiera, pridržovača papiera, prítlačných valčekov, uvoľňovača papiera, medzníkov (nastavujúcich začiatok a koniec riadka), okrajového vodidla papiera, polohového pravítka, výškového pravítka, stavidla riadkov (umožňujúcich nastavovať vzdialenosť riadkov), pásky navinutej na cievkach, prepínača chodu pásky.

Písacie stroje možno rozdeliť:

 • podľa druhu na a) mechanické, b) elektrické, c) automatické písacie stroje.
 • podľa účelu na a) štandardné, b) prenosné, c) cestovné.
 • podľa spôsobu preraďovania na a) preraďovanie typovým košom, b) preraďovanie valcom.
 • podľa mechanizmu na a) stroje s typovými pákami, b) stroje s typovou guľovou hlavou (značka IBM), c) stroje s typovou valcovou výsečou, d) stroje s typovým kolieskom (tzv. margarétkou, v angličtine tzv. daisywheel).

Druhy písma a ich charakteristika

Jednotlivé druhy písma sa navzájom líšia výškou, šírkou a kontúrou (rezom písma):

 • Diplomat – v prípade malých písmen je výška 1,55 mm až 1,65 mm, veľkých písmen 2,36 mm až 2,46 mm. Ide o drobné písmo s malým rozstupom, bez ozdobných pätiek okrem novších variantov písmen i, l. Písmo sa používa od roku 1959.
 • Elite (perlička) - v prípade malých písmen je výška 1,45 mm až 1,55 mm, veľkých písmen 2,2 mm až 2,3 mm. Typ písma sa využíval pri písaní štatistík a pod. (kde je drobné písmo vyhovujúce).
 • Pica - v prípade malých písmen je výška 1,7 mm až 2,0 mm, veľkých písmen 2,4 mm až 2,7 mm. Ide o najrozšírenejší druh písma, ktorým je osadená väčšina svetovej produkcie.
 • Imperial - v prípade malých písmen je výška 1,77 mm až 1,9 mm, veľkých písmen 2,6 mm až 2,7 mm.
 • Medium Roman - v prípade malých písmen je výška 2,1 mm až 2,2 mm, veľkých písmen 3,4 mm až 3,5 mm.
 • Medzi ďalšie typy písma patria Courier, Technopica, Elite Special, Diplomat Special, Gothic, Italic, Bulletin, Executive, Old English, German, Hebrew, atď.5

Rozstup písma
K tomu, aby sa jednotlivé typy otlačili na papieri v pravidelných vzdialenostiach je potrebné, aby sa valec (príp. guľová hlava IBM) premiestnil vždy o rovnakú vzdialenosť. Táto pravidelná vzdialenosť posunu sa nazýva rozstup písma – vzdialenosť medzi stredmi jednotlivých písmen. Má podstatný význam na šírku písma, čitateľnosť a vzhľad. Rôzne značky písacích strojov používajú rôzne druhy rozstupu.

Písacia páska
Podľa materiálu možno pásky rozdeliť na: papierové, textilné, karbónové, pásky z plastických hmôt, silónové. Spočiatku sa používali papierové pásky, ktoré boli neskôr nahradené páskami textilnými či páskami karbónovými a páskami z umelých hmôt. Najmä dve posledné uvedené sa vyznačujú vysokou kvalitou tlače, avšak majú iba jednorazové použitie.

Objekty kriminalistickej expertízy

Sporné materiály ako objekty expertízy predstavujú všetky písomnosti, na napísanie ktorých bol použitý písací stroj, ktorý treba identifikovať.

Porovnávacie materiály rozdeľujeme na ukážky a skúšky písma. Porovnávacie materiály vstupujú do procesu expertízy pri individuálnej identifikácii konkrétneho písacieho stroja použitého na napísanie spornej písomnosti.

Ukážky písma - sú to písomnosti, o ktorých je známe, na ktorom konkrétnom písacom stroji boli napísané, resp. poznáme autora písomností. Tieto písomnosti však neboli vytvorené z dôvodu identifikačného skúmania. Môže ísť napríklad o korešpondenciu autora.

Skúšky písma sa vykonávajú výlučne pre účely identifikácie. Musia vyhovovať zaužívaným metodickým postupom. Základom pre individuálnu identifikáciu je kvalitne vykonaná skúška písma obsahujúca odtlačky všetkých znakov klávesnice. Každý znak je v rámci skúšky odtlačený 4 krát, z dôvodu vylúčenia vzniku náhodných znakov v dôsledku kvality pásky písacieho stroja. Rovnako tak priebehu skúšky písma sa vykonajú odtlačky všetkých znakov bez použitia písacej pásky. V tomto prípade sa vylúčia vplyvy štruktúry pásky a vyniknú tak drobné individuálne znaky, ktoré nebudú potlačené. V rámci skúšky písma sa taktiež odtlačia typy s rôznym riadkovaním, t. j. vyskúšajú sa všetky varianty riadkovania, ktoré písací stroj umožňuje vo svojom nastavení. Pri skúškach písma sa taktiež uvádzajú zistené skutočnosti ako napr. oprava stroja, výmena alebo znečistenie typov.

Vyhodnotenie materiálov
Z hľadiska spracovateľnosti možno sporné a porovnávacie materiály rozdeliť na 3 kategórie:

 • Nespracovateľné materiály - ďalšie kópie, veľmi krátke texty, značne poškodené písomnosti.
 • Ťažko spracovateľné materiály, resp. spracovateľné iba čiastočne - prvé kópie, krátke texty, čiastočne poškodené písomnosti.
 • Spracovateľné materiály - nepoškodené písomnosti.

Pre identifikáciu písacieho stroja sú najvhodnejšie originály písomností, ktoré najlepšie zachytávajú zvláštnosti písma písacieho stroja. 6

Určenie druhovej príslušnosti písacieho stroja

Zistenie znakov a charakteristík písma skúmaného dokumentu vedie k určeniu skupinovej príslušnosti. V procese skúmania medzi takéto znaky zaraďujeme:

 • Druh písma - napomáha odlíšiť jednotlivé modely písacích strojov.
 • Typové osadenie a rez písma - poskytuje informácie o ďalšom delení v rámci jednotlivých druhov písma.
 • Rozstup písma - vzdialenosť medzi stredmi jednotlivých písmen, rozstup je zväčša viazaný na druh a veľkosť písma.
 • Premyk, mutácia a rozsah klávesnice, páska, riadkovanie, dĺžka vozu - ide o znaky používané len zriedka pre určenie skupinovej príslušnosti, taktiež nie všetky je možné vždy zistiť.
 • Riadkovanie.

Skúmanie sa vykonáva pomocou stereoskopického mikroskopu, komparátora, meradla, rozstupovej mierky a mierok písma zodpovedajúcich rozličným druhom písma ako aj s použitím ďalších pomôcok - vzoriek písma rôznych druhov či vzoriek písacích pások. Na základe získaných údajov sa určuje značka, prípadne okruh možných značiek písacieho stroja a ďalšie informácie získané z typovacieho systému, v ktorom sú uvedené špecifikácie jednotlivých značiek, modelov písacích strojov.

V rámci určenia skupinovej príslušnosti sa v zásade stanovujú nasledovné údaje:

 • Značka písacieho stroja
 • Model písacieho stroja
 • Druh písacieho stroja (štandardný, prenosný, špeciálny, diaľkopisný a pod.)
 • Rok výroby, príp. obdobie výroby
 • Okruh výrobných čísel7

2. obrázok: Písací stroj značky Underwood No. 5
Zdroj: https://site.xavier.edu/polt/typewriters/underwood5.html

Individuálna identifikácia písacieho stroja

Mechanizmus každého konkrétneho písacieho stroja má svoje charakteristiky, ktoré sa odrážajú v jeho písme. Tieto charakteristické znaky je možné za istých podmienok zistiť a identifikovať tak konkrétny písací stroj. Podmienkou v tomto procese je, aby skúmaný materiál bol spracovateľný, predložený v potrebnom rozsahu a kvalite písma. V prípade zistenia dostatočného množstva charakteristických znakov je individuálna identifikácia otázkou ich identifikačnej hodnoty. V rámci individuálnej identifikácie sa vychádza z rozboru a porovnania sporného materiálu s materiálom porovnávacím.

Identifikačná hodnota uvedených znakov v procese individuálnej identifikácie je podmienená ich stabilným a pravidelným výskytom. Pri individuálnej identifikácii sa ako pomôcka používa mikroskop, komparátor, mierky a meradlá.

Medzi individuálne znaky písma písacích strojov zaraďujeme:

 • Poškodenie - v reze písmen, číslic a iných znakov ako napr. neodtlačenie alebo slabšie odtlačenie ozdobných pätiek, alebo deformácia ich odtlačku, deformácia častí kontúr písmen a číslic. Poškodenie v reze písma je výsledkom mechanického poškodenia reliéfu v jednotlivých typoch v dôsledku opotrebenia stroja či jeho nesprávneho používania (napr. stlačenie dvoch kláves naraz).
 • Vychýlenie z roviny riadkov - vychýlenie písmen, číslic a iných znakov z roviny riadka alebo z pravidelnej rozstupovej vzdialenosti - zhlukovanie písmen alebo odtlačenie znaku vo vyššej pozícii oproti ostatným v riadku. Pôvodom tohto prejavu je porucha mechanizmu, ktorá vzniká opotrebením stroja, či zlou technikou písania.
 • Vychýlenie zo zvislej osi - vychýlenie písmen, číslic zo zvislej osi doľava alebo doprava - vyklonenie písmen, ktoré je dôsledkom chybného osadenia znakov vo výrobe alebo opotrebovaním stroja.
 • Silnejšie odtlačenie (natĺkanie) - silnejšie odtlačenie písmen, číslic a iných znakov má pôvod v opotrebení písacieho stroja a čiastočne v nepresnostiach pri výrobe.
 • Ostatné znaky - odtlačovanie dvojznakov, znečistenie častí písma a pod. Tieto znaky sa časom pri používaní menia, preto pri identifikácii možno použiť iba ukážky písma z rovnakého obdobia ako je sporná písomnosť.

Prepojenie dokumentu so zaistenou písacou páskou umožňuje skúmajúcej osobe jednoducho prečítať text dokumentu z pásky. Ak bola páska previnutá - použitá na viacero prechodov, je možné získať aspoň časť tohto textu.

Dodatočné dopisovanie textu do spornej písomnosti

Pokiaľ bol text dodatočne dopísaný do spornej písomnosti po jej vyňatí a opätovnom vložení do stroja, je prakticky nemožné presne dodržať pôvodné horizontálne členenie písmen a riadkovania. Pri skúmaní sa vychádza z nasledovných prejavov - či sa pri podozrivých častiach textu zhodujú skupinové znaky písma s ostatným textom; či sa podozrivé časti textu neodchyľujú z pôvodnej roviny riadkov jednotlivých slov; z pôvodného riadkovania; z rozstupu pôvodného textu; alebo či všetky litery dodržujú vertikálne členenie a taktiež či sa v texte nenachádzajú odlišné individuálne znaky písma. 8

Záver

Ani v súčasnosti nezaniká potreba kriminalistickej identifikácie písma písacích strojov. Pri určovaní značky, modelu a iných charakteristík písacieho stroja súdny znalec či kriminalistický expert využíva databázy a typovacie systémy, ktoré obsahujú údaje o jednotlivých značkách a modeloch písacích strojov, o druhoch písma, ktorými sú konkrétne stroje osadené, o mutáciách klávesníc, rokoch výroby a rozsahu výrobných čísel a i. Veľká časť výrobcov používa typy písma Pica, Elite alebo Courier, avšak veľkosť, tvar a štýl písma sú odlišné, vďaka čomu možno identifikovať výrobcu a model, čo výrazne zužuje okruh strojov prichádzajúcich do úvahy pri vyhľadávaní konkrétneho písacieho stroja, na ktorom bola listina vytvorená.

Znalecké posudky z Odboru Písmoznalectvo, odvetvie Strojové písmo sú aj dnes často jedinými dôkazmi v rôznych súdnych sporoch či trestných konaniach. Predmetom skúmania sú anonymné listy výhražného, vydieračského charakteru, závety, zmluvy, zmenky, účtovné doklady a pod.

Znalecký posudok v roku 2018 bol kľúčovým dôkazom v medializovanom spore o logo hodiniek Prim, v ktorom znalec skúmaním písma na listine datovanej v roku 1968 zistil, že písomnosť nemohla byť napísaná v roku 1968, pretože písací stroj, ktorým bola skúmaná písomnosť vyhotovená, sa vyrábal až v rokoch 1973-1974.

Písacie stroje boli v posledných dekádach nahradené ihličkovými tlačiarňami či tlačiarňami používajúcimi systém daisywheel. V súčasnosti sa využívajú atramentové a laserové tlačiarne, ktorých tlač vykazuje tak malé rozdiely, že ich v rámci expertízy často nie je možné odlíšiť od seba.

Autor: JUDr. Branislav Benkovič

Použitá literatúra

LYLE, D. P. How Forensics Document Examines Dissect Typewriters and Photocopiers. In Dummies, March 26, 2016. dostupné online: https://www.dummies.com/article/academics-the-arts/science/forensics/how...

MUSIL, J. Kriminalistika. Praha: Naše vojsko, 1994, 274 s. ISBN 80-206-0423-5

MUSIL, M. Expertiza písma psacích stroju. Praha: Kriminalistický ústav, 1984, 102 s.

ŠIMOVČEK, I. a kol. Kriminalistika. Bratislava: Akadémia PZ, 1999, 676 s. ISBN 80-8054-117-5

The Editors of Encyclopaedia Britannica, RAY, M., LEWIS, R. Typewriter, Writing Technology. In Britannica, July 20, 1998. dostupné online: https://www.britannica.com/technology/typewriter

The history of IBM electric typewriters. IBM Archives, 1951. dostupné online: https://www.ibm.com/ibm/history/exhibits/modelb/modelb_history.html

What are the Typewriter Fonts & Typefaces? April 10, 2020. dostupné online: https://www.mrmrsvintagetypewriters.com/blogs/news/typewriter-fonts


1 LYLE, D. P. How Forensics Document Examines Dissect Typewriters and Photocopiers. In Dummies, March 26, 2016. dostupné online: https://www.dummies.com/article/academics-the-arts/science/forensics/how...
2 The history of IBM electric typewriters. IBM Archives, 1951. dostupné online: https://www.ibm.com/ibm/history/exhibits/modelb/modelb_history.html
3 The Editors of Encyclopaedia Britannica, RAY, M., LEWIS, R. Typewriter, Writing Technology. In Britannica, July 20, 1998. dostupné online: https://www.britannica.com/technology/typewriter
4 MUSIL, M. Expertiza písma psacích stroju. Praha: Kriminalistický ústav, 1984, s. 5
5 What are the Typewriter Fonts & Typefaces? Posted on April 10, 2020. Dostupné online: https://www.mrmrsvintagetypewriters.com/blogs/news/typewriter-fonts
6 MUSIL, J. Kriminalistika. Praha: Naše vojsko, 1994, s. 121
7 ŠIMOVČEK, I. a kol. Kriminalistika. Bratislava: Akadémia PZ, 1999, s. 227
8 MUSIL, M. Expertiza písma psacích stroju. Praha: Kriminalistický ústav, 1984, s. 35-54